Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue

Mê Thú Cưng NEW! ALL ABOUT PETS IN VIETNAM | MỚI! TẤT CẢ VỀ LOÀI VẬT NUÔI Ở VIỆT NAM Tập 1 | Volume 1 | 2017 Giá: 40.000 VND FEATURES FOR EXPAT PET OWNERS - ANIMAL WELFARE & RESCUE - PET YELLOW PAGES VIETNAM C hó ở V iệt N am NATIVE DOGS OF VIETNAM 50 TRANG 30 CHÓ / DOGS 38 MÈO / CATS 46 BỂ NUÔI CÁ / FISH