Liv i Troen 02/22 - Page 4

TEMA

Ær din far og mor anno 2022

Af solveig kirkegaard , kooridnator i elm
Refleksion
Måske har du fordybet dig i din slægtshistorie ? Jeg vil i hvert fald mene , at de fl este på et eller andet tidspunkt i livet er blevet bedt om at lave et simpelt stamtræ . Stamtræet kan skabe overblik , sætte livet i perspektiv og tanker i gang . Hvem er jeg ? Hvem er eller var mine forældre og bedsteforældre osv .?
Guds plan og Guds opgave
Lad os tage afsæt i Bibelen . “ I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden . Jorden var øde og tom , og urdybet lå hen i totalt mørke , men Guds Ånd svævede over de mørke vande ” ( 1 Mos 1,1-2 *). Her var Gud i sin storhed , magt og nærhed ! Det er også her , vi kan læse , hvilke tanker Gud havde for det skabte ? Og der var ingen tvivl ! Guds tanker og planer for menneskene var helt unikke , men samtidigt også indrammet af tillid og ansvar . Vi læser , at manden og kvinden skal blive ét ... forældre ; og de skal opdrage og i deres opdragelse vise , hvem Gud er ! Hvis vi vender tilbage til stamtræet , så prøv at refl ektere lidt over din opvækst og dit liv ! Hvem lærte dig livet ? Hvem lærte dig om Gud som Skaber , Genopretter og Genløser ? Hvem tog ansvaret og lærte dig at bede Fadervor , lærte dig salmer , viste dig at læse i Bibelen , lærte dig at gå med og være med til møderne i missionshuset og i kirken ( uden at der var særlig forkyndelse for børnene ), og hvem lærte dig overhovedet at være en del af det kristne fællesskab !? Måske det var dine forældre ? Måske nogle andre ? En ting er i hvert fald klart : Gud gav kristne forældre en endnu større og vigtigere opgave . Her var nemlig ikke kun tale om opdragelse , men også en pligt til at vise barnet , hvem Gud er . Gud som Skaber , Genopretter og Genløser .
Den moderne familie
Familie- og hverdagslivet anno 2022 leves og opleves i et højt tempo , og det daglige liv er tilmed præget af mange krav , valg og fravalg . I alt dette skal forældre også prøve at skabe en ramme , som er på linje med tidens trend , hvor såvel børn og voksnes behov og interesser i familien tilgodeses . Familielivets hverdag og struktur er præget af tempo , valg , fravalg , behov og interesser . Noget tyder på , at forældre bliver pressede på deres egen “ øvebane ”. Forældrene bliver let usikre på deres opgave og mister måske grebet om det at skabe et værdifuldt hverdagsog familieliv med Gud . Dét , som i bund og grund ligger dem nært og kært , bliver udvisket ! Hvem kan så tage ansvaret for at skabe rammen , hvor der er tid til Gud i bøn , bibellæsning , andagt , sang , samtale og til det ( livs ) vigtige - nerven i trosoplæringen - at skabe nære relationer med andre kristne og tage del i det kristne fællesskab !?
Jeg tror , at vi kan være enige om , at vi skal leve med i det moderne liv . Men som kristne forældre skal vi turde skal stå ved , hvem vi er , hvad vi tror på , og hvordan et liv med Gud leves , så det kan ses udefra og af vores børn . Gud gav os et løfte , og det holder ved . Han udrustede og udruster forældrene til opgaven . Vi kan derfor lægge vores ( familie ) liv over til Gud og stole på hans indgriben . “ Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden , og lær dem at adlyde alt , hvad jeg har befalet jer . Og husk : Jeg er altid hos jer indtil verdens ende ” ( Matt 28 , 19-20 *).
Oplæring
I dåben forpligtede forældrene sig på at opdrage i den kristne tro og lære barnet , at Gud er alles Skaber , Herre og Frelser . De kristne forældre skal vise
4
LIV I TROEN | NR . 2 2022