Liv i Troen 02/22 - Page 11

ARTIKEL er opstandelsen ikke bare en tilfældig historisk kendsgerning , men også en kraft , som effektivt arbejder i den troende .
Vi møder dette fællesskab mellem den troende og Kristus i nadveren . Her lyder det i bortsendelsesordene ( hvis man bruger Folkekirkens ritualer ):
” Den korsfæstede og opstandne frelser , vor Herre Jesus Kristus , som nu har givet os sit hellige legeme og blod , hvormed han har gjort fyldest for alle vore synder , han styrke og opholde os derved i en sand tro til det evige liv ! Fred være med jer !”
For i nadveren skænkes vi Jesu Kristi legeme og blod og delagtiggøres i hans lidelse og død . Vi får dermed lidelsesfællesskab med ham og tror ordene i kraft af hans opstandelse . Jesus er både en korsfæstet og opstanden frelser - den lidende og sejrende . Der er , som det tydeliggøres gennem deltagelsen i nadveren , en personlig relation mellem den , som tror , og Jesus selv .
Opstandelsen er troens anker
Paulus taler i Efeserbrevets første kapitel om Guds overvældende store magt , som er hos dem , der tror : ” Med den magt virkede han i Kristus , da han oprejste ham fra de døde ”. Den er den kraft , som også virker gennem Guds Ord og skaber troen . Luther forklarer i den lille katekismus : ” Jeg tror , at jeg ikke ved egen evne eller kraft kan tro på Jesus Kristus , min Herre , eller komme til ham , men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet …” Det er altså Guds ånd og kraft , som skaber troen i mennesker . En tro , som kommer af det , som høres ( Rom 10,17 ). Når mennesker hører Guds ord – evangeliet - forkyndt , skaber Helligånden troen i mennesker ved Guds kraft . Således virker Gud , skaber og opretholder , en levende tro i mennesker ved sin opstandelseskraft . Så når vi møder mennesker , der kommer til tro , så er det et vidne om , at opstandelseskraften stadig er

” På grund af ham har jeg tabt det alt sammen , og jeg regner det for skarn , for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham , ikke med min egen retfærdighed , den fra loven , men med den , der fås ved troen på Kristus , retfærdigheden fra Gud grundet på troen , for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham , så jeg får skikkelse af hans død , om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde !

Fil . 3 , 8b-11 aktiv i dag , ligesom vi også kan forsikres om det , når vi møder mennesker , som gennem livet er blevet bevaret i troen . Alt sammen er det et resultat af Guds kraft i mennesker .
Opstandelsens retfærdighed
Når Paulus så i Filipperbrevet taler om at lægge sin egen retfærdighed til side , er det netop i en erkendelse af , at hans egen retfærdighed ikke indeholder den kraft , som er nødvendig til frelse . Med sin egen retfærdighed er han dømt på forhånd , men med Kristi retfærdighed har han del i alt det , som Kristus er . Han har del i lidelsen , i Kristi død og i hans opstandelse . Gennem Jesu opstandelse og hans sejr over synden og døden . Gennem den kraft , som blæste dødens porte ind og måtte slippe den uskyldigt dødsdømte frelser , har vi evigt liv . Det er netop i det evangelium , at vi finder Guds kraft til frelse for enhver som tror ( Rom 1,16-17 ). Jesu død op opstandelse er blevet til retfærdighed for os . Derfor kan vi rette os op , på trods af alt , vi måtte slæbe på af synd , gå op til alteret , lægge vores byrder hos ham , som allerede har betalt , og gå ud af kirken i retning mod evigheden . Det er alt sammen gjort muligt gennem Kristi opstandelse , og den opstandelseskraft lyser stadig ud af Guds ord - hvert bogstav - med ønsket om en evig opstandelse for os .
LIV I TROEN | NR . 2 2022 11