LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 18

na sloVíčko s … • Dôležité je spájať sa, nie rozdeľovať asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (aDL) je najstaršou a jedinou asociáciou na Slovensku, ktorá zjednocuje komplexný liekový reťazec, od farmaceutických spoločností zaoberajúcich sa originálnymi i generickými liekmi, až po distribučné spoločnosti a majiteľov lekární. Od roku 2014 stojí na čele aDL prezidentka Mgr. Jana Širková. ako sama hovorí, v zdravotníctve je potrebné sa spájať, nie rozdeľovať, pretože len tak je možné flexibilne a citlivo reagovať nielen na potreby trhu, ale najmä pacientov, ktorí sú jeho dôležitou súčasťou. A DL je špecifická tým, že umožňuje bezprostrednú interakciu jednotlivých článkov trhu a umožňuje nám vnímať realitu nielen z pohľadu výrobcov či dodávateľov, ale aj z pohľadu lekárnikov a pacientov. Vždy sa snažíme aktívne reagovať na aktuálny vývoj a prinášame svoj vlastný vklad v podobe legislatívnych návrhov a pripomienok, ktoré pomáhajú vytvoriť kvalitné trhové prostredie, ale aj zabraňujú prípadným negatívnym dopadom na pacientov. Pacientov považujem za dôležitú časť zdravotníckeho reťazca, ktorý nesmie byť poškodený nedôslednými rozhodnutiami v oblasti legislatívy odtrhnutými od reality. Právne a odborné poradenstvo spojené so vzdelávaním poskytujeme aj našim jednotlivým členom. Ja osobne to považujem za jednu z najsilnejších stránok asociácie. Vedenie asociácie sa často vyjadruje aj k citlivým témam. Ktoré považujete za stále otvorené a v rámci ktorých by ste privítali väčšiu diskusiu? Práve zástupcovia ADL ako prví otvorili na verejnosti tému reexportu, minulý rok v júni sme žiadali o zmenu charakteristík referenčných skupín a stále sme pripravení o tejto otázke s ministerstvom diskutovať. Upozornili sme aj na aktuálny stav, čo sa týka zriedkavých chorôb a orphan liekov. Týkajú sa úzkej skupiny pacientov, ktorí nemôžu byť vylúčení z liečby a ochudobnení o možnosť mať prístup k inovatívnej liečbe. Nastavenie kritérií pre QALY a pre zaradenie nových liekov je komplikovaná problematika. Myslíme si, že by bolo vhodné k tejto téme otvoriť odbornú diskusiu a prehodnotiť súčasný systém pravidiel v danej oblasti. Pred niekoľkými mesiacmi sme sa verejne podrobne zaoberali možnosťou zaviesť väčšiu flexibilitu pri podávaní cenových návrhov, kde 18 Lekárnické Listy® • december 2014 by podľa nás malo byť stanovené dlhšie obdobie, ktoré by umožnilo reagovať na aktuálne stanovenú úhradu. V roku 2013 sme na zasadnutí výboru pre zdravotníctvo NR SR tiež poukázali na problematiku spojenú s organizáciou odborných podujatí, ktorá podľa nás nie je dostatočne presne definovaná. Tém je veľa, nie vždy však evidujeme zo strany kompetentných orgánov záujem na ich otváraní. ADL tento rok organizovala workshopy zamerané na označovanie výživových doplnkov. Prečo ste sa sústredili na tento segment? Tieto workshopy sme organizovali nielen pre našich členov, ale aj pre spoločnosti, ktoré nie sú členmi Asociácie a sme radi, že sa stretli s veľkou odozvou zo strany odbornej verejnosti. Téma označovania výživových doplnkov je stále veľmi aktuálna a rozsiahla, s priamym dopadom na spotrebiteľov. Médiá sa sústredili na túto tému najmä pred dvoma rokmi. V rámci európskej legislatívy boli prijaté zásadné opatrenia na zabezpečenie uvádzania pravdivých a nezavádzajúcich infor- „V súčasnosti je základom úspechu každého dodávateľa, výrobcu, distribútora či lekárnika najmä flexibilita a schopnosť predvídať situácie. Viac ako kedykoľvek v minulosti je dôležité plánovanie, komunikácia a riešenie nečakaných situácií.“