Lederen som medarbejderudvikler - slut Lederen som medarbejderudvikler - slut - Page 4

6RP OHGHU EUXJHU GX PHJHW WLG RJ PDQJH UHVVRXUFHU Sn DW KROGH 086 PHG GLQH PHG DUEHMGHUH 'HW HU GHUIRU YLJWLJW DW GX RJ GLQH PHGDUEHMGHUH InU HW RSWLPDOW XGE\WWH DI 086 086 HU HQ DQOHGQLQJ WLO DW VH Sn RSJDYHXGYLNOLQJHQ L RUJDQLVDWLRQHQ RJ GH NRPSH WHQFHU GHU HU L GLQ HQKHG 'HW HU HQ PXOLJKHG IRU DW In HQ JRG RJ XGYLNOHQGH VDPWDOH PHG GLQH PHGDUEHMGHUH RJ In VNDEW VDPPHQKQJ PHOOHP GLQH PHGDUEHMGHUHV IRU YHQWQLQJHU WLO NRPSHWHQFHXGYLNOLQJ RJ DUEHMGVSODGVHQV VWUDWHJLVNH PnO *RGH UnG RP 086 %HWUDJW 086 VRP HQ DQOHGQLQJ WLO DW WDOH PHG GLQH PHGDUEHMGHUH RP GH PHVW YVHQWOLJH WLQJ ,QYHVWHU WLG L IRUEHUHGHOVHQ 'HQ NRPPHU WLOEDJH L UHVXOWDWHU VHQHUH KHQ .RP PHG NODUH RJ GLUHNWH EXGVNDEHU PHQ XGWU\N GLJ DOWLG Sn HQ UHVSHNWIXOG PnGH %HG GLQH PHGDUEHMGHUH RP HQ UOLJ IHHGEDFN Sn GLQ OHGHUDGIUG ,QGJn NODUH DIWDOHU RP IUHPWLGHQ RJ IRUSOLJW KLQDQGHQ Sn DW IOJH RS Sn GHP 086 HW UHGVNDE WLO V\VWHPDWLVN RJ VWUDWHJLVN NRPSHWHQFHXGYLNOLQJ