Lederen som medarbejderudvikler - slut Lederen som medarbejderudvikler - slut - Page 15

(Q OHGHUV HUIDULQJ PHG HOULQJ RP PHGDUEHMGHUXGYLNOLQJ +YDG V\QHV GX HU GH YLJWLJVWH SRLQWHU L NXUVHW" $W PDQ VNDO WQNH XGYLNOLQJ DI PHGDUEHMGHUQH VDPPHQ PHG RUJDQLVDWLRQHQV VWUDWHJL .RPSHWHQFHXGYLNOLQJ VNDO YUH EnGH V\VWHPDWLVN RJ VWUDWHJLVN .XUVHW JLYHU RJVn HQ JRG OULQJ RP HIIHNWHQ DI NRPSHWHQFHXGYLNOLQJ KYRUGDQ GHW HU YLJWLJW DW NREOH NRPSHWHQFHXGYLNOLQJ WLO GHQ GDJOLJH SUDNVLV RJ KXVNH DW IOJH RS +YRUGDQ HU NXUVHW UHOHYDQW IRU GLQ KYHUGDJ" -HJ HU OLJH EHJ\QGW L HQ Q\ RUJDQLVDWLRQ RJ NXUVHW VDWWH JDQJ L QRJOH JRGH UHHN VLRQHU RYHU NRPSHWHQFHEHKRYHW L YRUHV RUJDQLVDWLRQ +YDG VNDO GHU WLO IRU DW OVH GHQ W\SH RSJDYHU YL HU VDW L YHUGHQHQ IRU RJ KYRUGDQ NDQ YL NRPPH GHUKHQ EOD YHG KMOS DI HQ NRPSHWHQFHVWUDWHJL +YDG PHQHU GX HUIDUQH OHGHUH NDQ In XG DI DW WDJH NXUVHW" (UIDUQH OHGHUH InU PXOLJKHG IRU DW VWRSSH RS KYH EOLNNHW RJ VH VWUDWHJLVN Sn RUJDQLVDWLRQHQ RJ PHGDUEHMGHUQH .XUVHW JLYHU HW UHHNVLRQVUXP RJ GHW NDQ JLYH LQVSLUDWLRQ WLO DW SUYH Q\H YUNWMHU DI +YDG PHQHU GX Q\H OHGHUH NDQ In XG DI DW WDJH NXUVHW" .XUVHW JLYHU Q\H OHGHUH HQ JRG LQGIULQJ L GH JUXQGOJJHQGH EHJUHEHU 'HW NDQ JLYH HW VNUSHW EOLN RJ HQ JUXQGIRUVWnHOVH DI HQ YLJWLJ VLGH DI OHGHUJHUQLQJHQ )OHPPLQJ &KULVWLDQVHQ  nU .RQWRUFKHI L 1DWLRQDO 6XQGKHGVLW  nUV OHGHUHUIDULQJ