Lederen som medarbejderudvikler - slut Lederen som medarbejderudvikler - slut - Page 10

0HGDUEHMGHUXGYLNOLQJ KYHU GDJ 086 HU HW ULJWLJ JRGW UHGVNDE WLO DW VWRSSH RS RJ In IRNXV Sn XGYLNOLQJHQ DI GLQH PHG DUEHMGHUH 0HQ PHGDUEHMGHUXGYLNOLQJ EU YUH HW RPGUHMQLQJVSXQNW IRU GLQ GDJOLJH OHGHOVH RJ LNNH DOHQH NRQFHQWUHUHW RP HQ nUOLJ VDPWDOH 'X NDQ WQNH PHGDUEHMGHUXGYLNOLQJ LQG QnU GX I[ XGGHOHJHUHU RSJDYHU RJ DQVYDU JLYHU IHHGEDFN HOOHU QnU GX VDPPHQVWWHU WHDPV +YLV GX LQGWQNHU PHGDUEHMGHUXGYLNOLQJ L GHW GDJOLJH DUEHMGH InU GX GLQH PHGDUEHM GHUH RJ GLQ RUJDQLVDWLRQ PHVW PXOLJ XG DI GH UHVVRXUFHU , LQYHVWHUHU *RGH UnG RP GHQ GDJOLJH PHGDUEHMGHUXGYLNOLQJ +XVN DW PHGDUEHMGHUXGYLNOLQJ HU PHJHW DQGHW HQG NXUVHU 'HW NDQ I[ YUH Q\H RSJDYHU DQVYDU UROOHU VLGHPDQGVRSOULQJ HOULQJ HOOHU UR NHULQJ 7QN ODQJVLJWHW RJ VWUDWHJLVN +YRU YLO , Sn VLJW PDQJOH NRPSHWHQFHU IRU DW Qn NRQWRUHWV RJ RUJDQLVDWLRQHQV RYHURUGQHGH PnO" *LY GLQH PHGDUEHMGHUH DQVYDU RJ PXOLJKHG IRU VHOY DW E\GH LQG PHG UHOHYDQW NRPSHWHQFHXGYLNOLQJ %UXJ WLG Sn DW SODQOJJH RJ IOJH RS Sn NRPSHWHQFHXGYLNOLQJHQ VDP PHQ PHG PHGDUEHMGHUQH 'HW HU KHU KRYHGSDUWHQ DI OULQJHQ IRUHJnU 'LQH PHGDUEHMGHUH HU IRUVNHOOLJH Vn RYHUYHM KYRUGDQ GX NDQ JLYH GHQ HQNHOWH PHGDUEHMGHU GHQ EHGVW PXOLJH YHMOHGQLQJ RJ VWWWH L IRUKROG WLO NRPSHWHQFHXGYLNOLQJ