Learn to Teach Better Newsletter 1 Erasmus - Page 5

Nr 1/2019 01.09—31.12.2019 r. Ceip San Fulgencio—Hiszpania San Fulgencio jest szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi w Albacete (Kastylia-La Mancha w Hiszpanii), której uczniowie są w wieku 3-12 lat. Prowadzi dwujęzyczny projekt nastawiony na promo- wanie szacunku dla wszystkich kultur i przeciwdziałanie dyskryminacji. Żródło: strona internetowa szkoły Priorytetem placówki jest uznanie różnorodności kulturalnej za narzędzie wzbo- gacające i poznawcze w edukacji. Wspólna i wzajemna nauka pozwala osiągad sukcesy. Te zasady tworzą szkołę otwartą i partycypacyjną, co oznacza pracę z dziedmi i dla dzieci przy asyście dorosłych. Na zajęciach często stosowana jest praca w grupach w formie współpracy lub wymiany doświadczeo. Obserwacja jak w tej szkole radzą sobie z agresją i bullyingiem wśród uczniów, wzbogaci naszą praktykę pedagogiczną. Newark School—Malta Newark School jest szkołą między- narodową uczącą dzieci na pozio- mie podstawowym i średnim. Klasy są mało liczne, co zapewnia wysoki poziom edukacji. Uczniowie szkoły to przede wszystkim dzieci pocho- dzące z zagranicy przebywające na Malcie. Żródło: strona internetowa szkoły Językiem wykładowym jest angielski, co było decydującym czynnikiem nawiązania współpracy, gdyż umożliwi to obserwację i uczestnictwo nauczyciela w każdym aspekcie życia szkoły. Nie bez znaczenia jest, że język angielski nie jest językiem ojczystym dla uczniów tej szkoły, więc obserwacja nauczania różnych przedmiotów w języku angielskim będzie dla nas cennym doświadczeniem przed wprowadzeniem ścieżki CLIL w naszej szkole.