L'Auditori de Barcelona

Registre activitats de tractament – Consorci de l’Auditori i l’Orquestra Compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i de l’article 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Versió vigent a partir del 24 de juliol de 2020 Aprovació per acord de la Comissió Executiva de data 23 de juliol de 2020 Nom responsable Consorci de l’Auditori i l’Orquestra Dades de contacte Carrer de Lepant, 150, 08013 – Barcelona, tel. 932 47 93 00, a/e: [email protected] Dades contacte del Delegat de Carrer de Lepant, 150, 08013 – Barcelona, tel. 932 47 93 00, Protecció de Dades a/e: [email protected] 1. Registre de documents 2. Gestió de la nòmina i seguretat social 3. Gestió del personal 4. Salut laboral 5. Control de presència 6. Gestió de proveïdors 7. Servei d’entrades i abonaments 8. Gestió de la borsa de treball 9. Mailing Auditori 10. Mailing institucional 11. Videovigilància 12. Amics de l’Auditori 13. Registre usuaris EDR 14. Catàleg Servei documentació i arxiu 15. Registre d’accessos 16. Apropa Cultura 17. Gestió lloguer espais 18. Registre usuaris serveis educatius 19. Servei de notícies 20. Activitats Museu de la Música 21. Activitats de l’Auditori 22. Registre usuaris Museu de la Música 23. Auditori Digital