La llegenda d'Arga TEASER - Page 6

Primera edició : novembre de 2020
© Xavier Escura Dalmau , 2020
© Ediciones Carena , 2020
Ediciones Carena c / Alpens , 31-33 08014 Barcelona T . 934 310 283 www . edicionescarena . com info @ edicionescarena . com
Disseny de coberta : Marina Delgado Supervisió i maquetació : Adrián Vico Correcció : Mercè Fabregat
Dipòsit legal : B 21841-2020 ISBN 978-84-18323-20-1
Sota les sancions establertes per les lleis , queden rigorosament prohibides , sense l ’ autorització per escrit dels titulars del copyright , la reproducció total o parcial d ’ aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment mecànic o electrònic , actual o futur – incloent les fotocòpies i la difusió a través d ’ Internet – i la distribució d ’ exemplars d ’ aquesta edició mitjançant lloguer o préstec públic .