Kuntoutuksen ohjaaja 1/2023 | Page 3

Teppo Karapalo, lehtori

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

Pääkirjoitus Teppo Karapalo, lehtori,

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK

tukena

 

KUNTOUTUKSEN OHJAAJAT -

Kuntoutuksen moniosaajat

3

Kuntoutuksen ohjaajia toimii ohjaus-, neuvonta-, suunnittelu-, koordinointi- ja kehittämistehtävis- sä kuntoutuksen eri sektoreilla kuten hyvinvoin- tialueiden terveys- ja sosiaalipalveluissa, TE-pal- veluissa, järjestöissä, vakuutuskuntoutuksessa, työterveyshuolloissa,  kuntoutuslaitoksissa sekä erilaisissa asumispalveluyksiköissä.  Ammattikor- keakoulujen uraseurantakyselyn mukaan kuntou- tuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnon suorittaneita työskenteli 50 eri tehtävänimikkeellä, joissa oli 15 ohjaajan, viisi suunnittelijan ja neljä asiantun- tijan nimikettä.

 

Kuntoutuksen ohjaajan työtehtävissä tarvittavaa osaamista voidaan määritellä yleisinä työelämä- osaamisina, kuntoutusalan osaamisina ja kuntou- tuksen ohjauksen ammattiosaamisina. Äskettäin päivitetty kuntoutusohjausnimikkeistö osaltaan yhtenäistää kuntoutusohjaustyön termistöä ja käsitteiden käyttöä.

 

WHO:n mukaan kuntoutusalojen kansainvälisiä kompetensseja ovat käytännön osaaminen, asian- tuntijuus, elinikäinen oppiminen ja itsensä kehit- täminen, johtamistaidot ja tutkimusosaaminen. Kompetenssien tulisi näkyä esim. edistyneinä tie- toina ja taitoina toimia erilaisten ihmisryhmien kanssa sekä tutkimusnäyttöön pohjautuvien käy- tänteiden soveltamisena kuntoutuksessa. 

 

Ammattikorkeakoulujen kaikkien alojen yhteisiä kompetensseja ovat oppimaan oppiminen, eet- tisyys, kestävä kehitys, työelämässä toimiminen, ennakoiva kehittäminen sekä kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Jyväskylän ammattikorkea- koulun kuntoutuksen ohjaaja -tutkinnon ammat- illisia osaamisia ovat kuntoutuksen palvelujärjes- telmän, kuntoutuksen suunnittelun, kuntoutuk- sen ohjaustyön ja ohjaamisen sekä kuntoutus-

tarpeiden ja mahdollisuuksien arvioinnin osaa- miset. 

 

Opetushallituksen osaamisen ennakointifooru- min mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden osaa- mistarpeita vuonna 2035 ovat mm. vuorovaiku- tus-, viestintä- ja kommunikointitaidot, digitaa- liset kommunikointi- ja yhteistyötaidot, ammatti- eettinen osaaminen, moniammatillinen- ja moni- kulttuurinen osaaminen sekä asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen.

 

Tässä lehdessä Jamkissa kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnon suorittaneet ammattilaiset avaavat työssään vaadittavaa osaamista ja kertovat mitä eväitä he saivat urapolulleen kuntoutuksen ohjaaja -tutkinnosta. Moni heistä korostaa työnsä osaamisvaatimuksina  kokonais- tilanteen hahmottamiskykyä, hyviä ohjaustyö-, vuorovaikutus-, verkostoitumis- ja tiimityötaitoja, ratkaisukeskeisen ja kehittävän työotteen merkitystä sekä kykyä ja halua etsiä uutta tietoa ja pysyä ajan tasalla jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

 

Kuntoutuksen ohjaaja -koulutuksesta he nostavat keskeisiksi asioiksi  kuntoutuksen laajan kentän ja palvelujärjestelmän hahmottamisen, moniamma- tillisen yhteistyön sekä kuntoutuksen suunnitte- lu- ja ohjausosaamisen. Tärkeää on  tietää mitä mahdollisuuksia kuntoutus antaa niin asiakkaan, ammattilaisen kuin yhteiskunnan näkökulmista.

Opiskelijoiden on hyödyllistä harjoittelujaksoilla luoda omaa ammatillista polkua ja tuoda omaa persoonaa esille. Opinnoissa kannattaa opetella oman työn organisointia, tunnistaa ja rakentaa omaa asiantuntijuutta sekä hypätä välillä epämu- kavuusalueelle. Kuntoutuksen ohjaajien mielestä tutkinto antaa hyvän perustan oman osaamisen laajentamiselle ja syventämiselle.