Kalendar2019 kalendar_2019FIN - Page 14

AKTIVITY A VÍZIE SSUŠ ANIMOVANEJ TVORBY
ACADEMY OF ANIMATION – ACTIVITIES AND VISIONS

ANIMOFEST 2017 12 . ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl

AKTIVITY A VÍZIE SSUŠ ANIMOVANEJ TVORBY
Myšlienka založiť školu animovanej tvorby mi napadla na Vianoce 1993 . Fascinovala ma nepredstaviteľná skutočnosť , že použitím počítačovej animácie v trojrozmerných programoch sa predstava stáva realitou , že v budúcnosti to už nebude záležitosť len umenia , ale stane sa to súčasťou každej ľudskej činnosti – medicíny , biológie , genetiky , letectva , astronómie , archeológie , kriminalistiky , architektúry … Vtedy ma okolie nebralo vážne , vedelo sa o problémoch animovaného filmu ( rozpad Filmových ateliérov Koliba ) a založiť takúto školu znamenalo v prvom rade vytvoriť nový obsah , nový študijný odbor , čo sa vtedy zdalo nemožným . Dovtedy boli na Slovensku školy len čisto klasického výtvarného smeru . Vedela som , že tie po čase nemôžu mať uplatnenie , pretože technický vývoj ide dopredu nesmiernou rýchlosťou . Uvedomila som si , že školu vyhovujúcu mojej predstave musím vybudovať od základov sama , iba vlastnými silami . Od mala ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore , túžila som vytvoriť školu hrou , bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia klasickej a počítačovej animácie , spojenia výtvarného a technického do jedného celku , vytvorenia vnútornej harmónie techniky a umenia . Preto som spojila hravú klasickú animáciu s počítačovou animáciou a tvorbou multimediálnych programov , neskôr pribudol grafický dizajn , fotografický dizajn a odevný dizajn . V januári 1997 som organizovala prvé kurzy klasickej a počítačovej animácie pod názvom UAT – nový vzdelávací program – Univerzita Animovanej Tvorby , schválené MŠ SR pod č . 1120 , ktoré som realizovala na Katedre dizajnu Fakulty architektúry STU a vo firme INTERLINE . Toto päťročné obdobie sa mi zdalo veľmi zdĺhavé , ale s odstupom času som zistila , že to malo pre mňa nesmierny význam . Získala som mnoho priateľov a odborníkov v animovanej tvorbe , ktorí neskôr začali vyučovať v mojej vytúženej škole . Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby bola schválená a zaradená do siete stredných odborných škôl MŠ SR dňa 17 . 1 . 2001 pod poradovým číslom 4402 / 2000-45 . V školskom roku 2001 / 2002 sa prvýkrát na Slovensku otvára denné 4-ročné štúdium v novom odbore animovaná tvorba , neskôr pribúdajú ďalšie študijné odbory – grafický dizajn , fotografický dizajn , odevný dizajn a obrazová a zvuková tvorba - kamera , zvuk , strih a 2-ročné pomaturitné štúdium v uvedených študijných odboroch . Škola každoročne organizuje jedinečný Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST , Medzinárodnú súťaž grafického dizajnu stredných škôl - UAT Graphic , Medzinárodnú súťaž fotografického dizajnu stredných škôl - UAT Photo , Medzinárodnú súťaž odevného dizajnu stredných škôl - UAT Fashion a Medzinárodnú súťaž filmov stredných škôl - UAT Film , venované špeciálne študentom stredných škôl . Prezentácia prác na uvedených súťažiach slúži študentom ako konfrontácia nevyhnutná pre ich tvorbu a rozvoj . Snahou festivalu je aj prispieť k oživeniu tradície kvalitnej animovanej tvorby , ktorá už na Slovensku bola . V roku 2014 bola založená Akadémia filmovej tvorby a multimédií . Študenti po ukončení školy sú pripravení pracovať v slovenských a zahraničných firmách a iných médiách . Tí najlepší pokračujú v štúdiu na vysokých školách - Vysoká škola múzických umení ( odbor animovaná tvorba , kameramanská tvorba a fotografia , strihová skladba , bábkarská tvorba - scénografia ,...), Vysoká škola výtvarných umení ( odbor grafika a iné médiá , fotografia a nové médiá , grafický dizajn , priemyselný dizajn , intermédiá a multimédiá ,...), Fakulta architektúry STU ( odbor dizajn výrobkov ), pedagogické fakulty , fakulty masmediálnej komunikácie ( Trnava , Nitra ), Fakulta matematiky , fyziky a informatiky UK ( katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu …), Fakulta elektroniky a informatiky STU ( katedra informatiky ) a na vysokých školách podobného zamerania v zahraničí ( napríklad : Praha , Zlín , Brno , Ostrava ,...).
ACADEMY OF ANIMATION – ACTIVITIES AND VISIONS
I got the idea of founding the school of animation at Christmas in 1993 . I was fascinated by the process of creating reality from a mere idea with the aid of computer animation in 3dimensional programmes . In the future , computer animation will not be used in artistic endeavours only , it will become a part of many human activities , for example in medicine , biology and genetics , aviation , astronomy , archaeology , criminology or architecture . Initially , the people around me did not take me seriously . Problems of Slovak animated film industry were widely known and to found a school like this would mean first of all to create a new curriculum , which seemed impossible then . That time just art education was provided . I knew that there was no future in a purely artistic curriculum , because technologies were moving forward extremely fast . I realized that a school , which would fulfil my ideas , would have to be built from the basis with the resources I had . As a child I was fascinated by the movement of the human body and drawing it . Therefore , I wanted to establish a school by play which would be full of optimism and enthusiasm in combining classic animation with computer animation , linking artistic and technological aspects complementing each other , creating inner harmony of technics and art . So , I linked classical animation and computer animation with making multimedia programmes , later it was extended by graphic design , photographic design and clothing design . In January 1997 I started to organize classes of classical and computer animation under the heading of UAT – a new educational system -university of animation , at the design department of the Faculty of Architecture , the Slovak University of Technology and with the help of the INTERLINE company . This 5-year period seemed to me very long , but after some time I realized that it had had an enormous significance for me . I found numerous new friends , experts in animation , who later started to teach at my dreamed school . The Academy was approved by the Ministry of Education of the Slovak Republic and entered into the network of Slovak secondary vocational schools under the number 4402 / 2000-45 on January 17 , 2001 . In the school-year 2001 / 2002 the school accepted the first students for a four-year full-time study in a new study programme – Animation and later , other programmes were opened - Graphic Design , Photographic Design , Clothing Design , Film and Image and Sound Production – camera , sound , editing . The Academy of animation annually organizes international festivals devoted to secondary school students . ANIMOFEST is the international animated film festival of secondary schools , UAT Graphic – is the international graphic design competition of secondary schools , UAT Photo – is the international photographic design competition of secondary schools , UAT Fashion - is the international clothing design and UAT Film – is a film competition of secondary schools . The presentation of school final works at mentioned competitions serves as a feedback that is essential for their work . A constant development in organizing animated film festivals is an effort to contribute to the revival of traditional animated productions and support gifted students . The Academy of Film work and Mulimedia ( AFTaM ) was established in 2014 . Our effort is to enable students to become a part of working process and thus maximize their later career chances . The mentioned study programmes bring out the students ´ intellectual , creative and visual abilities . After graduation , many students will work in companies , media or other mass media . Many students continue in their studies at universities in Slovakia and abroad ( University of Performing Arts , University of Fine Arts , Faculty of Architecture , University of Filmmaking in Zlín , Faculty of Education , Faculty of mass media and communication ...) or they just decide either to work for a Slovak or foreign company or in mass media .
Mgr . Viera Zavarčíková Zriaďovateľka a GR / Founder and General Director SSUŠ animovanej tvorby / Academy Of Animation

Bratislava • Slovak Republic www . uat . sk

ANIMOFEST 2017 12. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl AKTIVITY A VÍZIE SSUŠ ANIMOVANEJ TVORBY ACADEMY OF ANIMATION – ACTIVITIES AND VISIONS Myšlienka založiť školu animovanej tvorby mi napadla na Vianoce 1993. Fascinovala ma nepredstaviteľná skutočnosť, že použitím počítačovej animácie v trojrozmerných programoch sa predstava stáva realitou, že v budúcnosti to už nebude záležitosť len umenia, ale stane sa to súčasťou každej ľudskej činnosti – medicíny, biológie, genetiky, letectva, astronómie, archeológie, kriminalistiky, architektúry… Vtedy ma okolie nebralo vážne, vedelo sa o problémoch animovaného filmu (rozpad Filmových ateliérov Koliba) a založiť takúto školu znamenalo v prvom rade vytvoriť nový obsah, nový študijný odbor, čo sa vtedy zdalo nemožným. Dovtedy boli na Slovensku školy len čisto klasického výtvarného smeru. Vedela som, že tie po čase nemôžu mať uplatnenie, pretože technický vývoj ide dopredu nesmiernou rýchlosťou. Uvedomila som si, že školu vyhovujúcu mojej predstave musím vybudovať od základov sama, iba vlastnými silami. Od mala ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, vytvorenia vnútornej harmónie techniky a umenia. Preto som spojila hravú klasickú animáciu s počítačovou animáciou a tvorbou multimediálnych programov, neskôr pribudol grafický dizajn, fotografický dizajn a odevný dizajn. V januári 1997 som organizovala prvé kurzy klasickej a počítačovej animácie pod názvom UAT – nový vzdelávací program LUٕфمQٽɉ䰁͍7MH4ѽͽɕم-ѕɔ酩)ձ䁅ɍѕMQT ټɵ%9QI1%9)QѼɿ5̈́鑅ٗ顅 5ԁͽѥѼɔ!͵ɹ)鹅kͭͽɥї؁ ɻ؁ مٽɉѽͯȁ55ه +)Oɽɕյمٽɉ䁉͍ ɅͥєɕɻѰ7)MH!ܸĸāɅ7ͱȼԸ[ ͭɽԀļȁ̈́ЁMٕͭԁɄ)еɿ5鑥մ ٽɔمٽɉͯȁɥ鑅=Ց䃊LɅ􁑥酩)ѽɅ􁑥酩ٻ􁑥酩 Ʌ խٽɉɄլɥ ȵɿ5ɥѻ鑥մ) ٕՑɽɿ5ɝթ55饻ɽ􁙕ѥمم)ɕѰL9%5=MP5饻ɽɅ酩ԁɕѰUPɅ5饻ɽ)ѽɅ酩ԁɕѰUPAѼ5饻ɽٻ酩ԁɕѰ(UP͡ 5饻ɽ؁ɕѰUPٕمՑѽɕ+ѰAɕ镹ٕͳՑѽɽ塹ѻɔٽɉԁ ɽٽ)Mԁѥمԁɥ ٕԁɅمѹمٽɉ䰁ѽMٕͭԁ[ ɽԀ)酱ٕٽɉ䁇 ձѥ+ՑѤխ5ɥɅٕɅه ͱٕͯ 酡Ʌ5ɷ S)ɇ5ի 鑥ԁͽYͽ饍յȁمٽɉɅͯ)ٽɉ ѽɅɥͭͯٽɉ͏ɅYͽمɻյ)Ʌ ѽɅ Ʌ􁑥酩ɥ͕􁑥酩ѕɷ ձѥձф)ɍѕMQTȁ酩ɽؤձ䰁ձ䁵͵չQɹل9Ʉ)ձфѕѥ䰁饭䁇 ɵѥU,ѕɄ7ч5ٕɅ䁇 ɅمɅ׊ձфɽ) ɵѥMQTѕɄɵѥ䤁 ͽ酵Ʌ 酡Ʌ7AɅ)i ɹ=Ʌل' Ёѡչѡ͍ѥЁ ɥѵ̸́' ͍݅́ѕѡɽ́ɕѥɕ)ɽ ɔݥѠѡѕȁѥ͑ͥɽɅ̸%ѡɔѕȁѥݥ)Ё͕ѥѥٽ́䰁Ёݥ Ё䁡յѥ٥ѥ̰ȁᅵ)ѥ̰٥ѥɽ䰁ɍ䰁ɥ䁽ȁɍѕɔ)%ѥ䰁ѡɽչЁх͕ɥͱ丁Aɽ́Mمѕݕɔݥ䁭ݸ)Ѽչ ͍ѡ́ݽձЁѼɕє ܁ɥձմݡ͕ͥѡ)QЁѥЁЁՍѥ݅́ɽ٥' ܁ѡЁѡɔ݅́ɔ ɕ䁅ѥѥɥձմ͔)ѕ́ݕɔ٥݅ɐɕ䁙и' ɕ镐ѡЁ ͍ݡݽձձ䁥̰ݽձٔѼ)եЁɽѡͥ́ݥѠѡɕͽɍ́' )́ ' ͍݅́ѕѡٕЁѡյ䁅ɅݥиQɕɔ' ݅ѕѼх͠ ͍)ݡݽձձѥʹѡͥʹͥѥݥѠѕȁѥ)ѥѥѕ́ѥѡȰɕѥȁɵ䁽ѕ́иM' )ͥѥѕȁѥݥѠձѥɽɅ̰ѕȁЁ݅́ѕ䁝Ʌ)ͥѽɅͥѡͥ%)Յ܁' хѕѼɝ锁͕́ͥѕ)ѥչȁѡUPL ܁Սѥѕչٕͥ䁽ѥЁѡͥѵЁ)ѡձ䁽ɍѕɔѡMمUٕͥ䁽Q䁅ݥѠѡѡ%9QI1%9)Q̀Ե啅ȁɥ͕Ѽٕ䁱Ёѕȁͽѥ' ɕ镐ѡЁЁɵ́ͥ)' չյɽ́܁ɥ̰́ѥݡѕȁхѕѼѕЁ䁑ɕ͍)Q݅́ɽٕѡ5䁽ՍѥѡMمIՉѕɕѼѡݽɬ)Mم͕ٽѥ͍́չȁѡյȀȼԁ)Յܰĸ%ѡ͍啅(ļȁѡ͍ѕѡЁՑ́ȁ ȵ啅ȁձѥՑ䁥 ܁ՑɽɅLѥ)ѕȰѡȁɽɅ́ݕɔɅͥAѽɅͥ ѡͥ%)MչAɽՍѥLɄͽչѥQ䁽ѥՅ䁽ɝ́ѕɹѥѥم)ٽѕѼ͕͍Ց̸9%5=MṔѡѕɹѥѕѥم͕͍̰)UPɅĹѡѕɹѥɅͥѥѥ͕͍̰UPAѼĹѡѕɹѥ)ѽɅͥѥѥ͕͍̰UṔ͡ѡѕɹѥѡͥUP+Ĺ ѥѥ̸͕͍Qɕ͕хѥ͍ݽɭ́Ёѥѥѥ͕ٕ́)́ ѡЁ͕́ѥȁѡȁݽɬ хЁٕЁɝ饹ѕѥم́́ЁѼ)ɥєѼѡɕ٥مɅѥѕɽՍѥ́ЁѕՑ̸Q䁽ݽɬ)5ձQ4݅́х͡и)=ȁЁ́ѼՑ́Ѽ Ёݽɭɽ́ѡ́᥵锁ѡȁѕȁɕȁ̸Q)ѥՑɽɅ́ ЁѡՑ ЁѕՅɕѥٔ٥Յѥ̸ѕȁɅՅѥ)Ց́ݥݽɬ̰ȁѡȁ́5Ց́ѥՔѡȁՑ́Ёչٕͥѥ)MمɽUٕͥ䁽Aəɵ̰Uٕͥ䁽̰ձ䁽ɍѕɔUٕͥ䁽)iձ䁽Սѥձ䁽́չѥȁѡ䁩ЁѡȁѼݽɬ)ȁ Mمȁɕ䁽ȁ́)5ȸYɄiم7)iɥ=مїHչȁɅɕѽ)MMWمٽɉ䀼=ѥ) ɅѥͱلMمIՉ)ܹՅйͬ