Kajecik | Page 2

szkolna fotk a reklama Kajecik  Żyj z Pas ją  W iad omoś ci z  życ ia s zkoły  tajemnice sztu k i a k tor s k iej - M a ria K rys ztofiak 06  S kok po s ukc es - Piotr Michals ki 08  KOMÓRKOW Y S AVOIR V IVRE - Lila S aad i 09 10  Ciek aw os k i  Ś ladami Chrys tu s a - M a ria K rys ztofiak 11  Ja d w iga Borzęc k aPatronka S zkoły 12  Na rys owa ni​ L u dzie - Wiktoria W Ilińs ka 14  Ke nijs kie sp otk a nie - Patryk Czek a ł a 16 18 20 S p o t k a n ie n a Fa c e b aci ół Gdy do gr on a pr zyj mn ie, sił ro zap Ma ły Ksi ążę iśc ie. zyw oc , się am ził zg od cz, rze Bo to nie co dz ien na ie os sm ko pr zyj aci ela w ć. każ dy ch cia łby mie a, Żal mi teg o ch ło pak ca. Ma Big któ ry nie zn a a, lic tal Me to Nie wie , co ka. kli nie dy nig ” to „Lu bię nie jeź dz ił, Z nik im na ro we rze . był nie dy w kin ie nig mó rk i’, „ko ać yw uż ie um Nie ie ru rk i. nie wie , co to spo dn isuję, Ja mu ws zystko op sło wa mi ma luj ę. ty lis zja na gim ie życ On czy ta bez żalu, ę w rea lu. my śli , że mu to po każ ooku Wiktoria Ostrowska 03 04 05 Spi s Tre ści Za w sz e do sz ko ły ! No w in ki ze sz ko ln yc h ko ry ta rz y  Kronik a w yda r zeń Redakcja: Monika Koc, Joanna Pawłowska, Karolina Szantyka-Pawlak, Wiktoria Wilińska, Kajetan R. Andrzejczak, Piotr Michalski, Iga Kęska, Wiktoria Ostrowska, Zuzanna Choremska, Mikołaj Konieczny, Patryk Czekała, Bianka Kajdanowicz, Maria Krysztofiak, Lilia Saadi, Ivo Sadowski, Daria Uzarewicz. Zdjęcia: Krzysztof Koc, Piotr Michalski, Magdalena Olek, Iwona Maria Stasik CR, Anna Szulta, Kamila Torzewska-Nowak, Urszula Gołębiewska, zbiory Teatru Muzycznego i czasopisma Misyjne Drogi. Skład: Błażej Mielcarek OMI, Monika Koc, Iwona Maria Stasik CR.  Te s ter intel ig enc j i Numer powstał w ramach programu edukacyjnego  Fe lie tony 2   k a j e c i k  AKADEMIA KULTURY I SZTUKI współfinansowanego przez: