Kajecik | Page 2

szkolna fotk a reklama Kajecik  Moja Przyjac iół k a . . .  W iad omoś ci z  życ ia s zkoły  Co d obre , szybko s ię ko ń czy - Julia W ilińs k a 06  Nie tylko k wiatk i - Jan S e eliger 08  Ja k być d obrym e- ku m pl em ? - Wiktoria W ilińs ka 09 10  Ciek aw os k i  Droga d o ś r odk a - Ivo Fr ancis zek S ad ow sk i 12 14  Patriotyzm - M onik a Koc  Domow o, w dobrym st y lu - Ma ria Krysztof ia k 16 18 20 y c ie l T a j e m n ic z y n a u c z Nie jest ku ch arz em An i lek arz em Do ch odzą słu ch y Że ro bi wy bu ch y Zaw sze na cza sie Nig dy na cza cie go ś zm yli Bia ły str ój może ko się nie po my li t Ale w Glo szp ie nik to jest tak i Czy wie cie może kto byl e jak i Ten na uc zyc iel nie ze ją zn aci e br To pew na pan i, do c ją ko ch aci e wię a Jest ba rdzo mił na sze szt uc zki On a wy kr yw a każd e lub żu czk i Mó wi do na s żu lik i adi Bianka Kajdanowicz, Lila Sa 03 04 05 Spi s Tre ści Na sz Ka je ci k? W as z Ka je ci k! M oż e na pi sa li śm y w ła śn ie o  To bi e? eg o, bu dz a res pek t u każd W na sze j szkol e wz kaz uj do nie o stw tęp zas gdy pr zyc ho dz i na ko leg o!  Fe lie tony  Kronik a w yda r zeń  Te s ter intel ig enc j i Redakcja: Monika Koc, Joanna Pawłowska, Iwona Maria Stasik CR, Wiktoria Wilińska, Mikołaj Konieczny, Bianka Kajdanowicz, Maria Krysztofiak, Lilia Saadi, Ivo Sadowski, Julia Wilińska, Jan Seeliger, Jagoda Woś, Barbara Łęcka, Bernadetta Majchrzak CR, Marta Marciniak, Cecylia Bajon, Hanna Sulich. Zdjęcia: Piotr Michalski, Artur Salamon, Monika Koc, Ivo Sadowski, Alina Piwowarczyk. Skład: Błażej Mielcarek OMI, Monika Koc, Iwona Maria Stasik CR. Numer powstał w ramach programu edukacyjnego 2   k a j e c i k  AKADEMIA KULTURY I SZTUKI współfinansowanego przez: