Küresel Hukuk Dergisi Covid19 Özel - Page 8

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ olması şartları aranmaya devam edecektir. Aynı zamanda yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması halinde veya süreklilik aranmaksızın işyerinde faaliyetlerin tamamen veya kısmen en az dört hafta süre ile durdurulması hallerinde üç ayı aşmamak şartıyla (bu süre Cumhurbaşkanı’nın kararıyla 6 aya uzatılabilir) sigortalılara çalışmadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. ÜCRETSİZ İZİN Ücretsiz izin konusu şüphesiz işçinin ve işverenin aklına gelecek önlemlerden biri olacaktır. Ücretsiz izin, işveren ve işçinin anlaşarak belli bir süreliğine iş akdini askıya alması olarak tanımlanabilir. İş akdinin belirlenen süre kadar askıya alınması yani işçinin çalışamadığı, işverenin ise ücret ödemediği lakin iş ilişkisinin de sonlanmadığı bu durumun sağlanabilmesi için İş Kanunu’na göre karşılıklı rıza olması gerekmektedir. Hem işverenin hem de işçinin ücretsiz izin hususunda mutabık kalmaları şarttır. Kısa çalışma süresince sigortalılara İŞKUR tarafından belirli şartlarda gelir desteği, yani kısa çalışma ödeneği verilmekte, ayrıca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Bu salgın döneminde kısa çalışma uygulanabilmesi için; salgının kamusal bir kararla zorlayıcı sebep olarak nitelendirilmesi, işverenin bu sebeple işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılacak olan uygunluk tespiti sonucu işyerinin yukarıda sayılan durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Yazılı şekil şartı aranan ücretsiz izin hususu, şart sağlanmadığı ve işçinin de 6 iş günü içerisinde yazılı olarak ücretsiz izne kabul beyanı sunmadığı takdirde işçiyi bağlamayacaktır. Yazılı kabul beyanı sunmayan işçiye karşı işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izin uygulamasına gitmesi halinde işveren iş sözleşmesini feshetmiş sayılacaktır. Kısa çalışma ödeneğinin şartları içinde bulunduğumuz durumda daha çok işçinin yararlanabilmesi için esnetilmiştir. İşverenin kısa çalışma talebinin İş Müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması halinde işçinin bu kısa çalışmadan yararlanabilmesi için; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir. Pandemi dönemine özgü yapılan düzenleme ile belirlenen şartlar 31.06.2020 tarihine kadar geçerli olacak, bu tarihten sonra son 120 gün hizmet akdine tabi olma, üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş TELAFİ ÇALIŞMASI İş Kanunu bazı durumlarda fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışmayı telafi çalışması olarak kabul eder. Şu an içinde bulunduğumuz salgın süreci gibi zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen çalışılmaması hallerinin varlığı halinde telafi çalışması mümkündür. Bu gibi durumlarda işveren çalışılmayan süreler için dört ay içerisinde telafi 8