Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 34

Ma­in­stre­am d.o.o.  Kva­li­tet bez kom­pro­mi­sa Cloud ho­ ting uslu­ e pod­ a­ u­ e­ a­u pru­ a­ je ho­ tin­ a za saj­ s g r z m v j ž n s g to­ e na vir­u­ l­ im ser­ e­ i­ a ko­i po­ la­ e svo­e kom­ ju­er­ ke v t en v rm j v č j p t s re­ ur­ e iz obim­ ih osnov­ ih mre­ a fi­ ič­ ih veb ser­ e­ a. To pra­i s s n n ž z k v r t uslu­ ni mo­ el ra­ u­ ar­ tva ko­i je do­ tu­ an kao ser­ is a ne kao ž d č n s j s p v pro­z­ od, zbog če­ a se če­ to po­ e­ i sa tra­ i­ i­ ­ al­ im ko­ u­ al­ i v g s r d d c on n m n nim uslu­ a­ a kao što su stru­a i gas. Uopšte­ o go­ o­ e­ i, kli­ent g m j n v r ć j mo­ e da ko­ i­ ti ser­ is pre­ a me­ i svo­ih po­re­ a, u za­ i­ no­ ti od ž rs v m r j t b vs s zah­e­ a nje­ o­ og saj­a, a pla­i­ e sa­ o ono što ko­ i­ ti. U Sr­ i­ t v g v t tć m rs b ji već ne­ o­i­ o go­ i­ a za jed­ og od li­ e­ a u obla­ ti na­ red­ ih k lk dn n d r s p n ho­ ting re­ e­ ja slo­ i kom­ a­ i­a Ma­n­ tre­ m d.o.o.  s š n v p nj i s a C loud ho­sting je al­ter­na­ti­va ho­sto­va­nju veb saj­to­va na po­e­ i­ ač­ im ser­ e­ i­ a i j dn n v rm mo­ e se sma­ ra­ i pro­ u­ et­ om kon­ ž t t d ž k cep­ta kla­ste­ri­zo­va­nog ho­stin­ga gde su veb saj­ o­ i ho­ to­ a­ i na vi­ e ser­ t v s v n š ve­ a. Me­ u­ im, u slu­ a­u cloud ho­ r đ t č j stin­ a mre­ a ser­ e­ a ko­i se ko­ i­ te g ž v r j rs je ogrom­ a i če­ to po­ la­ e­ a iz raz­ n s v č n li­ i­ ih da­ a cen­ a­ a na raz­i­ i­ im lo­ čt t t r lčt ka­ i­a­ a. Ta­ o kom­ a­ i­a Ma­n­ tre­ cj m k p nj i s am, ko­a ho­ tu­e mno­ e od naj­ e­ ih j s j g v ć i naj­ o­ e­ e­ i­ih saj­ o­ a u Sr­ i­i, ras­ p s ć nj t v bj po­a­ e naj­ va­i­ et­ i­om opre­ om l ž k lt nj m u tri da­ a centra u Sr­ i­i, jed­ im u t bj n SAD-u i jed­ im u Fran­ u­ koj, što, uz n c s Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 160 :: specijalno uzdanje po­ rš­ u na ras­ o­a­ a­ ju 24x7, ga­ d k p l g n ran­tu­je do­stup­nost saj­to­va nje­nih kli­e­ a­ a 99,9% go­ iš­ je. j n t d n Kli­jen­ti Ma­n­ tre­ m pru­ a na­ red­ e ho­ i s a ž p n sting uslu­ge ve­li­kim i zah­tev­nim