Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 28

Cloud Computing EU­net d.o.o. Open Stack - evo­lu­ci­ja Cloud si­te­ma Iz EU­ e­ a po­ u­ u­u: Sve­ tra­ a teh­ o­o­ i­a za ma­i i ve­i­ i bi­ nis n t r č j s n n l gj l lk z Cloud Com­ u­ing (ili ra­ u­ ar­ tvo u obla­ u) je već do­ rih pet-šest go­ i­ a pri­ u­an na na­ em tr­ iš­ p t č n s k b dn s t š ž tu. Baš zbog to­ a smo po­ e­i­i kom­ a­ i­u Eu­ et ko­a se pr­ a na tr­ iš­u Sr­ i­e vi­ u­a u “obla­ e”. g s tl p nj n j v ž t bj n l k Že­e­i smo da sa­ na­ o ka­ va su is­ u­ tva EU­ e­a sa Clo­ ­ om, ka­ o se naš naj­ e­ i pro­ aj­ er sna­ l l z m k k s n t ud k v ć v d šao u ovoj pri­ i i u ko­oj me­ i je srp­ ko tr­ iš­e pri­ va­i­o ovu teh­ o­o­ i­u. č j r s ž t h tl n l gj V e­ i­ a nas ko­i se ba­ e ITćn j v jem se se­ a ka­ o je je­ an ć k d od pr­ ih do­ a­ ih in­ er­ et v m ć t n pro­ aj­ e­ a po­ eo da nu­ i po­ e­ i­ a­ v d r č d v zv nje na in­er­ et i ho­ ting uslu­ e još t n s g dav­ne 1995. go­di­ne. Vre­me­nom je Eu­ et d.o.o. u svom port­o­iu kre­­ n f l i rao či­ av niz ser­ i­ a i pod bren­ om t vs d Eu­net, od­no­sno Eu­net Ho­sting, nu­ di raz­ e Cloud ser­ i­ e, kla­ ič­ u uslu­ n vs s n gu ho­ to­ a­ ja, Te­e­ o­ ­ ing i soft­ s v n l h us ver ho­u­sing. Za­mo­li­li smo di­rek­tor­ku proda­e Lji­ja­ u Be­ at da nam ka­ e j l n r ž zaš­ o je i ka­ a Eu­ et kre­ uo u raz­ oj t d n n v Cloud re­ e­ ja za on­i­ e po­ lo­ a­ je. š n ln s v n "Još 2008. go­ i­ e, in­ en­ iv­ o smo dn t z n kre­ u­i sa pru­ a­ jem uslu­ a cloud n l ž n g com­pu­tin­ga, sklo­piv­ši ugo­vor sa jed­ nom od fir­ i li­ e­ a u obla­ i cloud m d r t teh­no­lo­gi­ja - kom­pa­ni­jom Com­pu­ter As­so­ci­a­tes (CA, USA). Po­sle šest go­di­ na ak­ iv­ og raz­ o­a u toj obla­ ti, do­ t n v j s bro smo ovla­ a­i raz­i­ i­ im cloud teh­ d l lčt no­lo­gi­ja­ma na ko­ji­ma sa­da nudimo Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno izdanje naše uslu­ge. U mo­der­nom po­slov­ nom okru­ e­ ju neo­ ­ od­ o je br­ o ž n ph n z re­a­go­va­ti na pro­me­ne i ima­ti flek­si­ bil­ u IT po­ r­ ku, i upra­ o za­ o Cloud n ds v t do­ o­ i zna­ aj­ e fi­ an­ ij­ ke uš­ e­ e n s č n n s s t d i pred­no­sti onim kom­pa­ni­ja­ma ko­ je ga ko­ri­ste. Za­ku­pom cloud in­fra­ struk­ u­ e do­ i­a­ e mo­ uć­ ost ska­i­ t r bj t g n l ra­ ja po­ reb­ ih har­ ver­ kih ka­ a­ i­ e­ n t n d s p ct ta bez ogra­ i­ e­ ja, soft­ er­ ke li­ en­ nč n v s c ce su vam od­mah na ras­po­la­ga­nju, opre­ a se ne kva­ i i ne za­ ta­ e­ a jer m r s r v