Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima | Page 18

SAP Raz­ot­kri­va­nje mi­to­va o Clo­u­du SAP-ovi struč­ ja­ i uži­ a­u u de­ i­ ti­i­ a­ i­i naj­ eš­ ih le­ en­ i o Clo­ ­ u, jer se ta­ o ova teh­ o­o­ i­a, n c v j ms fk cj č ć g d ud k n l gj za mno­ e, od ne­ a­ la­ i­ e zve­ i pre­va­ a u kuć­ og lju­ im­ a. g s v dv r t r n b c U sva­ja­nje Clo­u­da i upra­vlja­ nje nji­me je pi­ta­nje zna­nja; pi­ta­nje sve­sti o ri­zi­ci­ma i mo­ uć­ o­ ti­ a. Na kra­u sva­ i po­ g n s m j k je­ i­ ač­ i ko­ i­ nik tre­ a da od­ o­ o­ i dn n rs b g v r ko­i­ o do­ ro je cloud pro­ aj­ er od­ lk b v d ra­ io svoj do­ a­ i za­ a­ ak da "pri­ i­ d m ć d t p to­ i zver" i otvo­ i vred­ ost clo­ ­ a m r n ud za en­ er­ ri­ e ko­ iš­ e­ je. t p s r ć n Cloud je za ce­lu in­du­stri­ju ka­ta­li­za­ tor tr­ lje­ ja zna­ aj­ e tran­ for­ a­ i­e. p n č n s m cj Do­la­skom ove teh­no­lo­gi­je sta­ us quo t se me­ ja br­ e ne­ o ika­ a i zah­ e­ a n ž g d t v od kom­pa­ni­ja da se pro­me­ne i usvo­je je – ili da iza­ u iz bi­ ni­ a. Sva­ a kom­ đ z s k pa­ i­a tre­ a da na­ e put ka tran­ for­ nj b đ s ma­ i­i po­ lo­ a­ ja u di­ i­ al­ om do­ u. cj s v n gt n b Svoj do­ ri­ os edu­ a­iv­ i­oj konverza-­ p n k t nj ci­i o clo­ du SAP da­e, po­ed osta­og, j u­ j r l raz­ t­ ri­ a­ jem ne­ ih če­ tih mi­o­ a o ok v n k s t v ovoj teh­ o­o­ i­i. n l gj Mit #1: SAP ni­e j cloud igrač Bi­ i us­ e­ an u od­ e­ e­ oj po­ lov­ t p š r đ n s noj ka­ e­ o­ i­i ne kva­i­ i­ u­e vas au­ o­ t g rj lfk j t mat­ ki za dru­ u ka­ e­ o­ i­u. Za­ o mi s g t g rj t če­ to na­a­ i­ o da ana­i­ i­ a­ i sum­ s l zm ltč r nja­u u na­ u re­e­ ant­ ost u "obla­ u”. j š l v n k Kao što po­ a­ u­e mit #1, u en­ er­ ri­ k z j t p se po­ lov­ om soft­ e­ u naš zna­ aj u s n v r č on-pre­ i­ e bi­ ni­ u je mo­ da ma­ ki­ ms z s ž s rao na­ a cloud do­ tig­ u­ a. š s n ć Me­ u­ im, da­ as bi­ nis profesionađ t n z lci ko­ i­ te SAP-ova cloud re­ e­ ja vi­ rs š n še od re­ e­ ja bi­o kod dru­ og ven­ š n l g do­ a na pla­ e­ i. SAP je postao važan r n t Cloud igrač zahvaljujući sopstvenom razvoju, ali i akviziciji lidera u Cloud softveru (Ariba, SuccessFactors, Concur…). Istin­ ki iz­ or gde i ka­ o usva­a­ s b k j ti re­ e­ ja za­ no­ a­ a na obla­ u jeste š n s v n k - u dopunjava­nju no­vih ili ino­vi­ra­nju po­ to­e­ ih pro­ e­ a. SAP nu­ i ko­ i­ s j ć c s d r sni­ i­ a slo­ o­ u da to ura­ e na ne­ cm b d d turbulentan na­ in. To stva­ a no­ e č r v mo­ uć­ o­ ti za sve na­ e ko­ i­ ni­ e i g n s š rs k po­ a­ e ra­ tu na­ e cloud za­ed­ i­ e m ž s š j nc sva­ i dan. Mi već ima­ o cloud ko­ k m ri­ ni­ e u 25 in­ u­ tri­a i u vi­ e od sto s k d s j š ze­ a­ja ši­ om sve­ a. m l r t "Što se tiče pitanja o spremnos­ ti kompanija u Srbiji, treba reći da mnoge strane korporacije koje po­ sluju u Srbiji koriste SAP Cloud kao Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima