Internet ogledalo broj 168

• Broj 168 • In­ter­vju: Dra­go Ga­jski, r‎ egionalni menadžer za Mađarsku i Jugoistočnu Evropu, Veritas Technologies  Vre­me za Ve­ri­tas Cloud Com­pu­ting: Da li će CIO-i pro­na­ći sre­br­nu li­ni­ju? Bez­bed­nost i zaš­ti­ta: Sand­Blast Ze­ro-Da­y Pro­tec­tion Ana­li­ze: Stra­teš­ki teh­no­loš­ki tren­do­vi za 2016. ISSN 1821 - 4169 www.internetogledalo.com www.ogledalo.rs