Internet ogledalo broj 168 | Page 8

Dešavanja SAP Fo­rum Be­o­grad 2015 Ovo­go­diš­nji SAP Fo­rum, je­da­na­e­sta go­diš­nja kon­fe­ren­ci­ji za ko­ri­sni­ke pod na­zi­vom “Ot­krij­te jed­ no­stav­nost”, odr­žan je 7. ok­to­bra u Ju­go­slo­ven­skom dram­skom po­zo­riš­tu u Be­o­gra­du, a nje­go­va glav­na te­ma bi­la je Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja. “Ži­vi­mo i ra­di­mo u vre­me­nu di­gi­ tal­ne eko­no­mi­je i kom­pa­ni­je ko­je že­ le da odr­že svo­je po­slo­va­nje mo­ra­ ju da se okre­nu di­gi­tal­noj tran­sfor­ ma­ci­ji svog po­slo­va­nja. Na­ši ko­ri­sni­ ci, za­po­sle­ni, pa i sa­mo gra­đan­stvo zah­te­va­ju flek­si­bil­nost, jed­no­stav­ nost i bes­pre­kor­no ko­ri­snič­ko is­ku­ stvo“, re­kao je ovom pri­li­kom di­rek­ tor kom­pa­ni­je SAP za Ju­go­i­stoč­nu Evro­pu Vo­ji­slav Ge­nić. On je raz­go­va­rao sa no­vi­na­ri­ma pre po­čet­ka Fo­ru­ma, upo­znav­ši nas sa te­ma­ma o ko­ji­ma će bi­ti re­či, kao i sa po­slo­va­njem kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji i re­gi­o­nu Ju­go­i­stoč­ne Evro­pe. Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja “Kom­pa­ni­ja SAP obez­be­đu­je di­gi­ tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju, a is­ku­stvo nam po­ka­zu­je da ona za 30% po­ve­ća­va pro­fit i pro­duk­tiv­nost. SAP ko­ri­sni­ci či­ne 98% naj­vred­ni­jih svet­skih bren­ do­va, što po­ka­zu­je da raz­u­me­mo di­ gi­tal­nu eko­no­mi­ju i nje­no kre­ta­nje. Mi smo na 1. me­stu u sve­tu po ko­ riš­će­nju na­ših Cloud re­še­nja, što je mer­lji­vo bro­jem od pre­ko 80 mi­li­o­ na ko­ri­sni­ka. Pre pet go­di­na po­če­ li smo sa grad­njom plat­for­me ko­ja mo­že da od­go­vo­ri na po­slov­ne zah­ te­ve bu­duć­no­sti; da­nas je od­go­vor Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 168 na zah­te­ve di­gi­tal­ne eko­no­mi­je SAP HA­NA, ko­ju tre­nut­no ko­ri­sti 6.450 kom­pa­ni­ja, a ta­ko­đe na dnev­nom ni­ vou ra­di­mo sa top ko­ri­sni­ci­ma u sve­ tu ka­ko bi­smo po­jed­no­sta­vi­li, une­ li ino­va­ci­je i di­gi­ta­li­zo­va­li po­slo­va­nje. Cilj SAP Fo­ru­ma je­ste pre sve­ga pred­sta­vlja­nje ino­va­ci­ja, ali ne sa­ mo onih ko­je se od­no­se na na­še pro­iz­vo­de. SAP Fo­rum je me­sto ko­ je oku­plja lju­de iz raz­li­či­tih in­du­stri­ ja i omo­gu­ća­va im da raz­me­ne is­ku­ stva i ide­je. Za­da­tak SAP kom­pa­ni­je na SAP Fo­ru­mu ni­je da sa­mo pri­ka­že svo­ja re­še­nja, već i na­do­la­ze­će tren­ do­ve po­slo­va­nja.