Internet ogledalo broj 168 - Page 52

Ot­k ri­ć a IBM ino­va­ci­je Post-si­li­ci­jum­ska bu­duć­nost – do­ba uglje­nič­nih na­no­ce­vi – Is­tra­ži­vač­ko ode­lje­nje kom­pa­ni­je IBM ob­ja­vi­lo je va­žno ot­kri­će iz obla­sti in­že­njer­stva ko­je mo­že ubr­za­ti za­me­nu si­li­ci­jum­skih tran­zi­sto­ra uglje­nič­nim na­no­ce­vi­ma ko­je će bi­ti bu­duć­nost kom­pju­ ter­ske teh­no­lo­gi­je. N a­uč­ni­ci iz kom­pa­ni­je IBM po­ka­za­li su no­vi na­čin za sma­nje­nje ve­li­či­ne spo­je­ va tran­zi­sto­ra, pri če­mu se ure­đa­ji­ma ko­ji u se­bi ima­ju uglje­nič­ne na­no­ce­ vi ne uma­nju­ju per­for­man­se. Ta­ko se otva­ra pro­stor za na­sta­nak znat­ no br­žih, ma­njih i moć­ni­jih kom­pju­ ter­skih či­po­va ko­ji će pre­va­zi­ći mo­ guć­no­sti tra­di­ci­o­nal­nih po­lu­pro­vod­ ni­ka. Re­zul­ta­ti su pri­ka­za­ni u iz­da­nju Sci­en­ce od 2. ok­to­bra (DOI: 10.1126/ sci­en­ce.aac­8006). Ino­va­ci­je kom­pa­ni­je IBM pred­sta­ vlja­ju na­čin da se pre­va­zi­đe pro­blem ko­ji se ja­vlja pri­li­kom sma­njenja silici­ jum­skih ili bi­lo ko­jih drugih tranzis- tora. Kod sva­kog tran­zi­sto­ra dve stva­ri se uma­nju­ju: ka­nal i nje­go­va dva spo­ ja. Ka­ko su ure­đa­ji sve ma­nji, po­ve­ćan ot­por pri kon­tak­tu uglje­nič­nih na­no­ce­ vi je ome­tao una­pre­đe­nje per­for­man­si. No­vo ot­kri­će mo­že pre­va­zi­ći ovaj ot­ por sve do čvo­ra od 1,8 na­no­me­ta­ra – ve­li­či­na ko­ja je če­ti­ri ge­ne­ra­ci­je da­le­ko. Či­po­vi od uglje­nič­nih na­no­ce­vi bi mo­gli znat­no da po­bolj­ša­ju mo­guć­ no­sti za vi­so­ke ra­ču­nar­ske per­for­ man­se, omo­gu­ća­va­ju­ći br­žu ana­li­zu Ve­li­kih (Big Da­ta) po­da­ta­ka, uve­ća­nje sna­ge i tra­ja­nje ba­te­ri­je prenosivih ure­đa­ja i In­ter­net of Things, i obe­be­ đu­ju­ći efi­ka­sni­ju i eko­no­mič­ni­ju is­po­ ru­ku uslu­ga iz cloud cen­ta­ra. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 168 Si­li­ci­jum­ski tran­zi­sto­ri, si­ćuš­ni pre­ ki­da­či ko­ji ču­va­ju in­for­ma­ci­je na či­ pu, to­kom go­di­na su bi­va­li sve ma­ nji i ma­nji, ali se pri­bli­ža­va­ju tač­ki fi­zič­kog ogra­ni­če­nja. Zbog ne­mo­ guć­no­sti da­lje pri­me­ne Mu­ro­vog za­ ko­na, sma­nje­nje ve­li­či­ne tran­zi­sto­ra – uklju­ču­ju­ći ka­na­le i spo­je­ve – ko­ je ne­će ima­ti uti­caj na per­for­man­se ure­đa­ja, bio je iza­zov ko­ji je mu­čio is­tra­ži­va­če de­ce­ni­ja­ma. Kom­pa­ni­ja IBM ra­ni­je je po­ka­za­ la da tran­zi­sto­ri od uglje­nič­nih na­no­ ce­vi mo­gu da vr­še funk­ci­ju od­lič­nih pre­ki­da­ča za ka­na­le či­je su dimenzi­je ma­nje od de­set na­no­me­ta­ra – pri­bli­ žno 10.000 pu­ta ta­nje od vla­si ljudske