Internet ogledalo broj 168 | Page 50

Ta­b le­t i Tos­hi­ba dyna­Pad Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja [email protected] Pi­sa­nje olov­kom opet na (s)ce­ni Tos­hi­ba Eu­ro­pe je 13. ok­to­bra 2015. pred­sta­vi­la dyna­Pad, je­din­stve­ni Win­dows 10 ta­blet ko­ji vra­ ća pri­rod­no is­ku­stvo pi­sa­nja ru­kom. U ta­blet re­ži­mu ta­nak je sa­mo 6,9 mm i te­žak sa­mo 569 g, što ga, ka­ko apo­stro­fi­ra­ju u kom­pa­ni­ji, či­ni “naj­ta­njim i naj­lak­šim 12-in­čnim Win­dows 10 ta­ble­tom na sve­tu“ (di­ja­go­na­la ekra­na 30 cm). No­vi dyna­Pad se tran­sfor­mi­še u pre­no­si­vi lap­top ra­ču­nar sa tan­kom i la­ga­nom ta­sta­tu­rom pu­ne ve­li­či­ne, za pot­pu­no ko­riš­će­nje po­god­no­sti Mic­ro­soft Of­fi­ce pa­ke­ta. Osmiš­ljen za pod­sti­ca­nje kre­at­iv­no­sti i po­bolj­ša­nje pro­duk­tiv­no­sti, Tos­hi­ba dyna­Pad je iz­u­ze­tan ure­đaj i “di­gi­tal­na sve­ska“. T os­hi­ba dyna­Pad je pro­jek­ to­van da opo­na­ša pot­pu­no pri­ro­dan ose­ćaj pi­sa­nja, kao olov­kom po pa­pi­ru, a uz to ima i uo­ bi­ča­je­ni B5 for­mat sve­ske. Ure­đaj je za­to opre­mljen ak­tiv­nom elek­tro­ sta­tič­kom olov­kom WA­COM Ac­ti­ ve Elec­tro-Sta­tic (AES) ko­ju od­li­ku­ je vi­so­ka pre­ci­znost po­zi­ci­o­ni­ra­nja Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 168