Internet ogledalo broj 168 | Page 22

Cloud Com­p u­t ing Ana­li­za Prevod i pri­pre­ma: Vesna Kovačević [email protected] Da li će CIO-i pro­na­ći sre­br­nu li­ni­ju? Mar­ke­tin­ško ode­lje­nje IDC-a u svom ok­to­bar­skom do­pi­su na­šem ča­so­pi­su skre­će pa­žnju na tekst Eve Zbo­tov­ske (Ewa Zbo­row­ska), me­na­džer­ke is­tra­ži­va­nja iz Polj­ske, ob­ja­vljen kra­jem sep­tem­bra na saj­tu IDC CE­MA o Clo­u­du, od­no­sno fo­ku­su CIO-a na nje­gov tran­sfo­r­ma­tiv­ni po­ten­ci­jal. I sa­mi pre­po­zna­ju­ći zna­čaj ove te­me, tekst pre­no­si­mo u ce­li­ni. N a­pre­do­va­nje Tre­će plat­ for­me i nje­na če­ti­ri stu­ ba – mo­bil­no­sti, clo­ud ­ a, big da­ta/ana­li­ti­ke i druš­tve­nog po­ slo­va­nja – fun­da­men­tal­no je pro­me­ ni­lo pri­ro­du to­ga ka­ko or­ga­ni­za­ci­je do­ho­du­ju i ko­ri­ste teh­no­lo­gi­ju, otva­ ra­ju­ći no­ve mo­guć­no­sti da se po­sao ura­di. Cloud, kao jed­na od značaj­ nih si­la tran­sfor­ma­ci­je, uti­če na sve obla­sti IT snab­de­va­nja, spa­ja­nja i po­ troš­nje i pru­ža osno­vu za mno­ga big da­ta, mo­bi­le i so­cial re­še­nja. U stva­ri, IDC pred­vi­đa da će se broj no­vih re­ še­nja ba­zi­ra­nih na clo­u­du utro­stru­ či­ti u na­red­nih če­ti­ri do pet go­di­ na. Apli­ka­ci­je spe­ci­fič­ne za in­du­stri­ ju će bi­ti po­kre­tač­ka sna­ga, bu­du­ći Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 168 da pred­u­ze­ća tra­že re­še­nja ko­ja se mo­gu lak­še ob­li­ko­va­ti za nji­ho­ve je­ din­stve­ne po­slo­ve i zah­te­ve ver­ti­ka­ le. Sa ogrom­nim po­ve­ća­njem bro­ja i ra­zno­vr­sno­sti ser­vi­sa do­stup­nih na tr­žiš­tu, or­ga­ni­za­ci­je ši­rom in­du­stri­je će se okre­nu­ti ka cloud-first stra­te­gi­ ja­ma ka­ko bi se omu­gu­ći­la di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja.