Internet ogledalo broj 168 | Page 15

a mi vam nu­di­mo da ima­te uvid i br­ zo pro­na­đe­te po­dat­ke ko­ji vam tre­ ba­ju. Sa­mim tim što smo vam sma­ nji­li ko­li­či­nu ak­tiv­nih po­da­ta­ka, skra­ ti­li smo vre­me be­ka­pa, uš­te­de­li smo pro­stor. Te­o­ret­ski, ako se neš­to de­si skra­ti­li smo i vre­me opo­rav­ka po­da­ ta­ka, jer ni­je isto da li vra­ća­te 5 ili 50 te­ra­baj­ta po­da­ta­ka. Na­ša vi­zi­ja je da vam po­nu­di­mo ala­te ko­ji će vam po­mo­ći da od šu­ me vi­di­te dr­vo i da to dr­vo la­ko na­ đe­te. Re­še­nja Ko­jim sve ala­ti­ma ras­po­la­že Ve­ ri­tas? Tre­nut­no ono što je naj­po­zna­ti­je pro­seč­nom ko­ri­sni­ku je Bac­kup Exec. To je si­stem za be­ka­pi­ra­nje i opo­ra­ vak u slu­ča­ju ne­ke ha­va­ri­je. Za­ni­mljiv je po to­me što be­ka­pu­je ka­ko fi­zič­ ko okru­že­nje ta­ko i vir­tu­el­no, pa i hi­ brid­no, jer da­nas svi ko­ri­ste sve. Ono što je za­ni­mlji­vo za Ve­ri­tas je to da smo mi, pre sve­ga, soft­ver­ska kom­pa­ni­ja i ne­za­vi­sni smo od har­ dve­ra. Zna­či, mi pri­ča­mo o svim po­ sto­je­ćim sto­ri­dži­ma ko­ji po­sto­je na svim po­sto­je­ćim zna­čaj­ni­jim ope­ra­ tiv­nim si­ste­mi­ma. Da­kle, ni­smo vas na­šim re­še­njem za­klju­ča­li i ve­za­li sa­ mo za od­re­đe­ni tip. Mi smo plat­form in­de­pen­dent, ven­dor in­de­pen­dent i naš fo­kus je na to­me da ta­kvi i osta­ ne­mo. Dru­go­ re­še­nje za en­ter­prajz je Net Bac­kup, ko­je je ta­ko­đe po Gart­ne­ru vo­de­će re­še­nje za opo­ra­vak i be­ka­ po­va­nje he­te­ro­ge­nih in­fra­struk­tu­ra. Ovo re­še­nje in­te­gri­še raz­li­či­te sto­ri­ dže, ka­ko no­ve ta­ko i sta­re. Tre­će re­še­nje ko­je ma­lo za­vi­si od re­gu­la­ti­ve, ko­ja u na­šem re­gi­o­nu, ka­ko gde, ni­je pri­sut­na, je En­ter­pri­ se Va­ult, ko­je omo­gu­ća­va ar­hi­vi­ra­nje po­da­ta­ka. Jed­no je da sma­nji­te op­ te­re­će­nje na va­šoj pri­mar­noj in­fra­ struk­tu­ri, dru­go da vam to spre­mi­ mo na pa­me­tan na­čin da vam je lak­ še da ga pro­na­la­zi­te, i tre­će, što se ne ko­ri­sti kod nas, je da­ta in­sight ko­ ji je ve­zan za com­pli­an­ce. Na pri­mer, u Ame­ri­ci vi mo­ra­te da ču­va­te svo­je po­dat­ke od­re­đe­no vre­me i ka­da do­ đe re­gu­la­tor i tra­ži od vas od­re­đe­ ne po­dat­ke on to oče­ku­je za je­dan dan. Kod nas to tra­je me­se­ci­ma, i ni­ kad ne znaš da li si pro­na­šao sve što je po­treb­no i tra­že­no. Ta kom­po­nen­ ta kod nas još ni­je pri­sut­na, ali po­la­ ko do­la­zi. Za­ko­no­dav­stvo EU pri­ti­ska da se to ko­ri­sti, ta­ko da će taj pro­iz­ vod bi­ti vr­lo za­ni­mljiv. Če­tvr­ta gru­pa pro­iz­vo­da je tzv. Sto­ra­ge Fo­un­da­tion, re­še­nje ko­je će upra­vlja­ti va­šim raz­li­či­tim sto­ri­dži­ ma. To je ono što se zo­ve Soft­wa­re De­find Sto­ra­ge, gde vi va­še raz­li­či­te har­dver­ske sto­ri­dže vi­di­te kao je­dan vir­tu­al­ni sto­ridž i to je sve po­ve­za­no sa kla­ste­rin­gom. Zna­či, kroz Sto­ra­ge Fon­da­tion raz­li­i­či­ti mo­de­li li­cen­ci­ra­ nja će omo­gu­ći­ti da ima­te re­pli­ka­ci­ ju va­ših po­da­ta­ka i da apli­ka­ci­je za­ pra­vo ne bri­nu o to­me gde je šta. On je za­ni­mljiv za ve­će kor­po­ra­ci­je ko­je ima­ju po­tre­be za kra­ćim vre­me­nom od­zi­va kod pre­ki­da ne­go što je to slu­čaj u ma­njim kom­pa­ni­ja­ma. Ne­ko