Internet ogledalo broj 168 | Page 11

“Syman­tec i Ve­ri­tas su ima­li kom­ ple­men­tar­ne pro­gra­me iz dva sve­ta – si­gur­no­sti i do­stup­no­sti in­for­ma­ ci­ja. Oni su se od­lič­no do­pu­nja­va­li u sta­roj Syman­tec po­stav­ci. Ipak, bi­lo je evi­dent­no da sva­ki pro­gram ima svo­je spe­ci­fič­no­sti i za­ko­ni­to­sti, te je na­sta­la oče­ki­va­na i pri­rod­na po­de­la na za­seb­ne ce­li­ne, ko­ja je prak­tič­no okon­ča­na po­čet­kom ok­to­bra 2015. Raz­dva­ja­njem Syman­te­ca i Ve­ri­ta­sa na dve odvo­je­ne kom­pa­ni­je po­stig­ nu­ta je da­le­ko bo­lja gra­nu­la­ci­ja sva­ kog od pro­gra­ma, pri če­mu je do­bi­ jen pro­stor da se pri­li­kom re­ša­va­nja pro­ble­ma kod ko­ri­sni­ka ostva­ri da­ le­ko bo­lja po­sve­će­nost i pa­žnja na mno­go vi­še de­ta­lja. Kao po­sle­di­ca te raz­dvo­je­no­sti i Syman­tec i Ve­ri­tas su kre­i­ra­li no­ve part­ner­ske pro­gra­me, a Sa­ga je kom­ pa­ni­ja ko­ja je u oba slu­ča­ja, za­hva­lju­ ju­ći svom ozbilj­nom pri­stu­pu i stra­teš­ kom opre­de­lje­nju ka una­pre­đi­va­nju svo­jih kom­pe­ten­ci­ja iz obla­sti zaš­ti­te, do­bi­la vi­ši ni­vo part­ner­stva. U no­vom Se­cu­re One part­ner­skom pro­gra­mu Syman­te­ca, Sa­ga je je­di­na u re­gi­o­nu do­sti­gla naj­vi­ši mo­gu­ći Pla­ti­num sta­ tus ko­ji nam je do­neo pri­stup na­pred­ nim fon­do­vi­ma i ba­za­ma zna­nja, po­ sve­će­nim in­že­nje­ri­ma za po­moć pri­ li­kom re­ša­va­nja spe­ci­fič­nih pro­ble­ ma ko­ji su do­stup­ni non-stop, kao i mo­guć­nost kre­i­ra­nja re­še­nja na­pra­ vlje­nih pre­ma me­ri i po­tre­ba­ma ko­ri­ sni­ka. Upra­vo zbog to­ga na­ši ko­ri­sni­ ci prak­tič­no do­bi­ja­ju VIP sta­tus kod Symanteca, uz obezbe­đe­no naj­kra­će mo­gu­će vre­me od­zi­va u slu­ča­ju po­tre­be. Isto­vre­me­no Sa­ga je za­hva­lju­ju­ći zna­nju i du­go­go­diš­njoj prak­si in­že­nje­ ra u re­a­li­za­ci­ji pro­je­ka­ta iz do­me­na ne­ ko­li­ko eks­per­ti­za i kom­pe­ten­ci­ja (Mid Mar­ket Bac­kup, En­ter­pri­se Backup i Dyna­mic Sto­ra­ge), do­sti­gla i Ve­ri­tas Gold Part­ner sta­tus, u no­vom Ve­ri­tas Part­ner For­ce pro­gra­mu“, na­gla­šava Mi­ro­slav Sta­no­je­vić, za­me­nik di­rek­to­ ra sek­to­ra Na­bav­ka u Sa­gi, ko­ji ta­ko­ đe ima i funk­ci­ju Pro­gram me­na­dže­ra Syman­te­ca. Cyber Se­c u­r ity Ser ­v i­c es kom­p e­ ten­c i­ja ozna­č a­va naj­v i­š i do­s tig­n u­t i ni­vo part­n e­r a u nje­g o­v im sposob­ no­s t