Internet ogledalo br. 167 - Page 44

Hardver Emo­tiv slu­ša­li­ce Preuzeto sa IT Exclusive Newsa Internet ogledala Aplikacije kontrolisane umom kreću ka pametnim telefonima Is­tra­ži­va­či dva teh­no­loš­ka gi­gan­ta – IBM-a i Xe­ro­xa - tvr­de da no­ve slu­ša­li­ce i moć­ni­ji te­le­fo­ni uti­ru put za smar­tpho­ne apli­ka­ci­je kon­tro­li­sa­ne umom. Pa ta­ko, ako maš­ta­te o to­me da zo­ve­te svo­je pri­ja­te­lje ko­ri­ste­ći moć mi­sli, jed­nog da­na mo­gla bi da po­sto­ji apli­ka­ci­ja za to. P re­ma jed­nom do­ku­men­tu IBM-a i Xe­ro­xa u ko­me se re­zi­mi­ra naj­no­vi­je u BCI-u (Brain-Com­pu­ter In­ter­fa­ces), a na ko­ji se osvr­će Nick He­ath u svom član­ku na ZDNe­tu, ši­rom sve­ta na­uč­ ni­ci već raz­vi­ja­ju apli­ka­ci­je za pa­met­ ne te­le­fo­ne ko­je se kon­tro­li­šu po­ mo­ću mo­žda­nih ta­la­sa. Apli­ka­ci­je uklju­ču­ju umom po­kre­ ta­ni soft­ver za bi­ra­nje bro­je­va, raz­ me­nu po­ru­ka i po­zi­va­nje kon­ta­ka­ta. Ume­sto da se osla­nja na ku­ca­ nje po ekra­nu ose­tlji­vom na do­dir za po­kre­ta­nje ak­ci­je, ova­kav soft­ver osluš­ku­je spe­ci­fič­ne obra­sce mo­žda­ nih ak­tiv­no­sti. Ove pi­ko­ve elek­trič­ nih ak­tiv­no­sti u mo­zgu, po­zna­te kao P300 sig­na­li, de­tek­tu­je elek­tro­en­ ce­fa­lo­gram (EEG) ko­ji ko­ri­snik no­ si na gla­vi. EEG čitači Soft­ver kon­tro­li­san umom je po­ stao mo­guć raz­vo­jem la­kih EEG či­ta­ ča ko­ji mo­gu da ko­mu­ni­ci­ra­ju sa te­ le­fo­ni­ma be­žič­no, kao što su Emo­tiv slu­ša­li­ce. Pro­blem sa ko­jim se su­o­ča­va­ju BCI apli­ka­ci­je je­ste pre­ci­znost. IBM i Xe­ rox do­ku­ment is­ti­če Ne­u­rop­ho­ne, si­ stem ko­ji kon­tro­li­še mo­zak, raz­vi­jen na uni­ve­zi­te­tu Cor­nel, ko­ji omo­gu­ Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 167 ća­va ko­ri­sni­ci­ma da po­zi­va­ju kon­tak­ te ko­ri­ste­ći Emo­tiv slu­ša­li­ce i iP­ho­ne. Ne­u­ro­te­le­fon funk­ci­o­ni­še po­mo­ ću uza­stop­nih tre­pe­ra­vih sli­ka sva­ kog od kon­ta­ka­ta ko­ri­sni­ka, de­tek­tu­ ju­ći P300 sig­nal ka­da že­lje­ni kon­takt za­tre­pe­ri i on­da po­zo­ve. Ispravnost i tačnost Spo­sob­nost si­ste­ma da de­tek­tu­je is­pra­van kon­takt u na­ve­de­nim tek­ sto­vi­ma je opi­sa­na kao obe­ća­va­ju­ća ali ma­nje po­u­zda­na od trep­ta­jemkon­tro­li­sa­nog in­ter­fej­sa za ure­đa­je – ko­ji je omo­gu­ćio 92 do 95 pro­ce­na­ ta pre­ci­zno­sti.