Internet ogledalo br. 167 | Page 40

Prenosni računari Toshiba Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja [email protected] Tos­hi­ba po­bolj­ša­va ka­rak­te­ri­sti­ke i per­for­man­se po­sto­je­ćih mo­de­la lap­top ra­ču­na­ra Tos­hi­ba Eu­ro­pe je po­čet­kom sep­tem­bra ob­ja­vi­la se­ri­ju po­bolj­ša­nja per­for­man­si po­je­di­nih po­sto­ je­ćih mo­de­la lap­top ra­ču­na­ra, me­đu ko­ji­ma je i uvrš­ta­va­nje če­tvo­ro­je­zgar­nih In­tel Co­re pro­ce­ so­ra 6. ge­ne­ra­ci­je u mo­de­le Sa­tel­li­te P50-C i Sa­tel­li­te P50t-C. Od br­žeg po­kre­ta­nja si­ste­ma do po­ve­ća­ne br­zi­ne od­zi­va u op­se­gu Tos­hi­ba lap­to­po­va na­me­nje­nih mul­ti­me­di­ji i igra­ma, svi mo­de­li do­bi­ja­ju po­bolj­ša­nja ko­ja ko­ri­sni­ci­ma obez­be­đu­ju naj­bo­lje do­stup­ne per­for­man­se. Mo­del Sa­tel­ li­te Ra­di­us 11 po­red no­vih pro­ce­so­ra ima i una­pre­đen di­zajn i no­vi iz­gled. Sa­tel­li­te P50-C/P50t-C Sa­tel­li­te P50-C i mo­del sa ekra­ nom ose­tljvim na do­dir P50t-C bi­će na­do­gra­đe­ni no­vim če­tvo­ro­je­zgar­ nim pro­ce­so­ri­ma 6. ge­ne­ra­ci­je Intel Co­re i7-6700HQ ko­ji nu­di od­lič­ne pri­la­go­dlji­ve per­for­man­se uz in­te­li­ gen­te ka­rak­te­ri­sti­ke ko­je po po­tre­ bi obez­be­đu­ju au­to­mat­sko po­ve­ća­ nje br­zi­ne, za­hva­lju­ju­ći In­tel Tur­bo Bo­ost teh­no­lo­gi­ji. Uz po­ve­ća­nje tak­ ta ra­da pro­ce­so­ra (tzv. “over­klo­ko­ va­nja“), on do­puš­ta i flek­si­bil­nost za Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 167 po­de­ša­vanje si­stem­skih spe­ci­fi­ka­ci­ja po pre­fe­ren­ci­ja­ma ko­ri­sni­ka. U tan­ de­mu sa NVI­DIA Ge­For­ce GTX 950M gra­fi­kom i CU­DA teh­no­lo­gi­jom, NVI­ DIA Op­ti­mus teh­no­lo­gi­jom i po­drš­ kom za dual SSD/HDD ure­đa­je, Sa­ tel­li­te P50-C se­ri­ja nu­di iz­u­zetne