Internet ogledalo br. 167 - Page 26

Big Da­t a Po­tre­ba za no­vim veš­ti­na­ma Pri­pre­mi­la: Ve­sna Ko­va­če­vić [email protected] Big Da­ta ubi­ja kri­zu i za­poš­lja­va ta­len­te za ana­li­zu Ka­ko ko­li­či­na di­gi­tal­nih in­for­ma­ci­ja ko­ju ge­ne­ri­šu pred­u­ze­ća i or­ga­ni­za­ci­je na­sta­vlja eks­po­nen­ ci­jal­no da ra­ste, iza­zov – ili ka­ko ne­ki ka­žu kri­za – se pro­ši­rio. Jed­no­stav­no ne po­sto­ji do­volj­no lju­di sa po­treb­nim veš­ti­na­ma za ana­li­zi­ra­nje i in­ter­pre­ta­ci­ju ovih in­for­ma­ci­ja (tran­sfor­mi­šu­ći ih od si­ro­vih nu­me­rič­kih ili dru­gih po­da­ta­ka u uvi­de po­god­ne za ak­ci­ju) – što je glav­ni cilj sva­ke Big Da­ta ini­ci­ja­ti­ve. I s­tra­ži­va­nje ko­je su ne­dav­no spro­ve­li is­tra­ži­va­či Gart­ne­ra je po­ka­za­lo da je vi­še od po­lo­vi­ne po­slov­nih li­de­ra ko­je su oni is­pi­ta­ li bi­lo sve­sno da je nji­ho­va spo­sob­ nost da spro­vo­de ana­li­ti­ku ogra­ni­če­ na po­teš­ko­ća­ma u pro­na­la­že­nju pra­ vog ta­len­ta. Pre­va­zi­la­že­nje ovog pro­ble­ma je iza­zov sa ko­jim će se su­o­či­ti sve kom­ pa­ni­je, a tr­žiš­ni li­de­ri, sve­sni da oni ima­ju da iz­gu­be vi­še od mno­gih za­o­ sta­ja­njem u tr­ci da se za­dr­ži ko­rak sa teh­no­lo­gi­jom, su doš­li do ne­kih ino­ va­tiv­nih re­še­nja, kon­sta­tu­je u svo­joj knji­zi po­sve­će­noj Big Data fe­no­me­nu Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 167 Ber­nard Ma­rr, re­no­mi­ra­ni struč­njak za ovu oblast, do­bro po­znat či­ta­o­ci­ ma “In­ter­net ogle­da­la”, opi­su­ju­ći da­ lje pri­mer Vol­marta (Wal­mart). “Slu­čaj Wal­mart” Na­i­me, Vol­mart je od­lu­čio da na