Internet ogledalo br. 167 | Page 24

Tren­d o­v i IDC Po­tr­oš­nja na IT ser­vi­se u CEE se vra­ća na pra­vi put IDC pred­vi­đa da će nje­na vred­nost pre­ma­ši­ti 11 mi­li­jar­di US do­la­ra do 2019. P re­ma IDC-u (In­ter­na­ti­o­nal Da­ta Cor­po­ra­tion), po­troš­ nja na IT ser­vi­se u CEE re­ gi­o­nu je ve­za­na za iz­la­zak iz pro­lon­ gi­ra­ne stag­na­ci­je i vra­ća se na rast u 2015. CEE IT tr­žiš­te ser­vi­sa (bez Ru­si­ je) će se pro­ši­ri­ti na ukup­nu go­diš­nju sto­pu ra­sta od 4,8% da bi pre­ma­ši­ lo 11 mi­li­jar­di do­la­ra u ukup­noj po­ troš­nji na IT ser­vi­se u 2019. Po­slov­no po­ve­re­nje se vra­ća, sa im­pli­ka­ci­ja­ma da ve­li­ka ve­ći­na ko­ri­sni­ka oče­ku­je da se po­troš­nja na IT ser­vi­se po­ve­ća u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu. Sa­d aš­n ja era IT-a ko­ju po­k re­ će di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja ta­ko­đe uti­če na kom­pa­ni­je u CEE re­gi­o­nu. Pogođe­ne su sve obla­sti or­ga­ni­za­ ci­ja; pro­ce­si, pro­iz­vo­di i ser­vi­si su po­sta­li vi­še di­gi­ta­li­zo­va­ni i vi­še po­ kre­ta­ni IT-jem, in­kor­po­ri­ra­ju­ći tre­ću plat­for­mu teh­no­lo­gi­ja i mo­de­la is­ po­ru­ke kao što su cloud, mo­bil­nost, big da­ta/ana­li­ti­ke, druš­tve­na pred­u­ ze­ća i bez­bed­nost. Ia­ko mno­ge enduser or­ga­ni­za­ci­je uo­ča­va­ju vred­nost u no­vim IT in­ve­sti­ci­ja­ma, one se bo­ re sa na­či­ni­ma da spo­je teh­no­loš­ka re­še­nja i po­slov­ne re­zul­ta­te. “Ovaj sce­na­rio pred­sta­vlja op­ti­ mal­nu tač­ku mo­guć­no­sti za IT ser­vis pro­vaj­de­re da po­mog­nu ovim CIOima da po­ve­žu svoj IT sa po­slov­nim ci­lje­vi­ma”, ka­že Vla­di­mir Kroa, šef Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 167 IDC-je­vog IT Bu­si­ness Ser­vi­ces and So­lu­ti­ons pro­gra­ma za re­gion Cen­ tral­na i is­toč­na Evro­pa, Bli­ski is­tok i Afri­ka (CE­MA). “Ovo će omo­gu­ći­ ti ser­vis pro­vaj­de­ri­ma da po­sta­nu kon­ku­rent­ni­ji i sa­vla­da­ju re­pe­ta­bi­ lan po­sao." Ino­va­tiv­ni pro­jek­ti umesto stra­te­gi­je “dr­ža­nja sve­tla upa­lje­nim” IDC kon­sta­tu­je da uslu­ge po­drš­ke i obu­ke pred­sta­vlja­ju oko jed­ne če­tvr­ ti­ne ukup­ne po­troš­nje na IT ser­vi­se u CEE i osta­ju po­uz­dan iz­vor pri­ho­da za teh­no­loš­ke ven­do­re i kanale, uprkos