Internet ogledalo br. 167 - Page 16

Bez­b ed­n ost i zaš­t i­t a Check Po­int Pri­pre­mila: Vesna Kovačević vesna@internetogledalo.com Si­gur­nost pri­vat­nog obla­ka Cloud com­pu­ting nu­di pred­no­sti u od­no­su na tra­di­ci­o­nal­ne da­ta cen­tre u do­stup­no­sti, ska­la­bil­ no­sti i ce­ni, ali ovo vir­tu­e­li­zo­va­no okru­že­nje ta­ko­đe iz­la­že kom­pa­ni­ju pot­pu­no no­vom se­tu bez­ bed­no­snih iza­zo­va. vSEC za VMwa­re NSX C heck Po­int nu­di niz pri­la­ go­đe­nih si­gur­no­snih re­še­ nja, ta­ko da mo­že­te da se ose­ća­te si­gur­no ka­da je reč o obla­ku kao što se ose­ća­te ka­da se ra­di o va­ šim fi­zič­kim okru­že­nji­ma. Pri­vat­ni cloud Ka­ko pred­u­ze­ća pri­hva­ta­ju soft­ ver­ski-de­fi­ni­sa­no umre­ža­va­nje (soft­ wa­re-de­fi­ned net­wor­king – SDN), po­ve­ća­na agil­nost po­sta­je bla­go­det za po­slo­va­nje. Ove pro­me­ne su do­ ve­le do dra­ma­tič­nih po­ve­ća­nja mre­ žnog sa­o­bra­ća­ja ko­ji ide is­tok-za­pad u okvi­ru da­ta cen­tra. Ovaj no­vi sa­o­bra­ćaj uvo­di no­ve bez­ bed­no­sne iza­zo­ve. Uz ne­ko­li­ko kon­ tro­la da se obez­be­di is­tok-za­pad sa­ o­bra­ćaj, pret­nje ne­ka­da mo­gu da pu­ tu­ju ne­sme­ta­no unu­tar da­ta cen­tra. A tra­di­ci­o­nal­ni pri­stu­pi bezbed­no­sti ne mo­gu da dr­že ko­rak sa ovim di­na­ mič­nim okru­že­njem, gde su apli­ka­ci­je kon­stan­to pri­ba­vlja­ne iz­nu­tra i spo­lja. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 167 Check Po­int vSEC za VMwa­re NSX in­te­gri­sa­no re­še­nje nu­di na­pred­nu zaš­ti­tu za is­tok-za­pad sa­o­bra­ćaj u okvi­ru soft­ver­ski de­fi­ni­sa­nog da­ta cen­tra (SDDC). VMwa­re NSX obez­ be­đu­je efi­ka­snu mi­kro-seg­men­ta­ci­ju u okvi­ru SDDC-a i omo­gu­ća­va Check Po­int vSEC-u da bu­de dinamič­ki uba­čen, di­stri­bu­i­ran i or­ke­striran za SDDC. Check Po­ i nt vSEC za VMwa­re NSX is­po­ru­ču­je vi­še­sloj­nu od­bra­ nu za zaš­ti­tu is­tok-za­pad sa­o­bra­ća­ ja u okvi­ru VMwa­re-im­ple­men­ti­ra­ nog da­ta cen­tra. vSEC tran­spa­rent­ no spro­vo­di bez­bed­nost na ni­vou