Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 9

talno prisustvo na internetu. Oni koji su to uradili napravili su svoju onlajn nekretninu i koriste je, uglavnom, za poslovanje. I kao što to obično biva u stvarnom životu kakvog poznajemo pre nastan- ka interneta, svaka nekretnina povlači za sobom napore i troškove da se ure- di, opremi, dotera i zaštiti, kako bismo mogli da je koristimo u svrhu onoga zbog čega je izgrađena. Na putu ka potpunoj informatizaci- ji i digitalizaciji društva u kome živimo i radimo, onlajn nekretnina u mno- go slučajeva postaje važnija i vrednija od one kakvom su, u svoje vreme, ra- spolagali naši roditelji, njihovi roditelji i tako generacijama unazad. Nove vrednosti Ukoliko vam se na usnama po- javio kiselkast osmeh i u neveri- ci vrtite glavom sumnjajući u ovo o čemu pišem, lako možete da pro- verite ovu moju tvrdnju. Pokušajte da kupite domen nekog od razvi- jenih brendova, i biće vam sve ja- sno. Čak i one koji su sa ekstenzijom .rs. Ali, odbrusićete mi, to je samo domen, iza njega je jaka i moćna kompanija, brojni ljudi koji rade u njoj, veliki uloženi kapital i slično. Upravo o tome i govorim. O kom- panijama, malim i velikim, koje su svesne promena koje se dešavaju i dešavaće se i ubuduće. O prome- nama u načinu kako danas radimo, kako komuniciramo sa poslovnim partnerima, kako se odnosimo pre- ma klijentima od kojih živimo. Te promene su dovele, i još uvek dovode, do novog poretka stvari; iz- bacuju nove vrednosti, malo drugačije od onih koje su većini koja ih ne pre- poznaje zabetonirane u svesti. Danas imamo banke koje nemaju svoj po- slovni prostor nego veb sajt i mobi- lnu aplikaciju. Broj njihovih klijenata vrtoglavo raste iz mececa u mesec. Imamo taksi organizacije koje nema- ju nijedno vozilo, sisteme za rentira- nje smeštaja bez ijedne oflajn nekre- tnine, kockarnice u kojima se vrte mi- lionski dobici, a da nemaju nijednu slot mašinu ili sto za rulet. Moćne medi- je sa globalnom vidljivošću, a da nisu odštampali nijedan list novina. Takvih primera je bezbroj. I stalno se ja- vljaju novi, iznenađujući nas svojom inovativnošću, kreativnošću i idejama. Kompanije se rađaju i umiru. Traju one koje se menjaju, koje se prilagođavaju okolnostima i drže korak s vremenom. Odmah i sad Za digitalnu ekonomiju koja na- staje i koja se razvija u okolnostima pomenutih promena domen je temelj. Od njega sve počinje i na njemu sve počiva. Kada registrujete domen za vašu kompaniju postajete vlasnik on- lajn nekretnine koja vam omogućuje prisustvo na internetu, bez koga u savremenom društvu više nema po- slovanja. Oflajn poslovanje postaje skupo i neisplativo. Vaši potencijalni klijenti, kupci, potrošači i ostali, u zavisnosti od toga čime se bavite, žele da budu upoznati sa vašom ponudom i da zadovolje svoje potrebe - odmah. Oni više ne žele da čekaju da se vi naspa- vate i otvorite vašu prodavnicu. Ona mora da radi 24h. Tek tada imate po- sao. Bez registrovanog domena ga u- skoro nećete imati. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190