Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 47

Za više informacija kontaktirajte Veracomp Adria što su IP adrese u upotrebi, kojim su uređajima dodeljene, na koliko je vre- mena dodeljena i ko je korisnik ure- đaja koji koristi određenu IP adresu. Te informacije mogu biti korisne u prepoznavanju obrazaca koji uka- zuju na povrede sigurnosti ili druge zloupotrebe mreže. Naravno, pre- vencija ili uklanjanje takvih sigurno- snih problema je od velike važnosti kako bi se održao integritet podata- ka i zdravlje mreže i ostalih sistema. IPAM Compliance IPAM može takođe biti od pomoći kada je u pitanju usklađenost (compli- ance). Određene interne politike mogu se sprovoditi pomoću IPAM podataka i sistema kontrole pristupa mreži (NAC). Na primer, pre nego što dobijete do- zvolu pristupa vašoj mreži, NAC, uz pomoć IPAM informacija, može utvrdi- ti da li je vaš antvirusni softver ažuriran i time sprečiti potencijalni napad, odnosno širenje virusa. Osim toga, ako ste podložni ne- kim regulatornim zahtevima za uskla- đenost, IPAM može pomoći pri utvr- đivanju informacija koje vam mogu pomoći u tom procesu usklađivanja. Na primer, ako propisi zahtevaju da vaši sistemi imaju logove sa svim mrežnim IP resursima dodeljenim u određenom vremenu, IPAM podaci se vrlo brzo mogu iskoristiti za generi- sanje takvih logova kako bi zadovolji- li i zadržali usklađenost sa propisima. IPAM Network Health Sukobi IP adresa (IP address con- flicts), ukoliko su u upotrebi duple IP adrese, predstavljaju jedan od najvećih problema koji se može do- goditi na mreži neke organizacije. Iako su sigurnost i usklađenost jako važni, IPAM je takođe vrlo ko- ristan po pitanju pružanja opštih in- formacija o stanju vaše mreže i svim IP adresama koje se koriste u bilo kom trenutku. Na primer, moguće je prikupiti podatke o tome da li je određena IP adresa statična, dinamična, rezervisana ili u nekom drugom statusu. Osim toga, poda- ci poput MAC adresa, DHCP zaku- pa, naziva hostova i drugi podaci, mogu biti prikupljeni i pregledani kako bi vam pomogli da dobijete dobar pregled ili detaljan izveštaj o tome šta se dešava na vašoj mreži. IPAM za Microsoft – kako optimizovati efikasnost, vidljivost i sigurnost Uspešnost u upravljanju IT mre- žama direktno je povezana sa kva- litetnim IPAM sistemom, koji daje tačne i detaljne informacije do nivoa pojedine IP adrese. Nedostaci u Microsoft IPAM-u stvaraju nekonzistentnost između tre- nutnog stanja mrežne topologije i in- formacija koje se nalaze u Microsoft Active Directory-u (AD). To može dovesti do trenutnog ispada nekih bazičnih servisa, kao npr. autentikacije korisnika ili dostupnosti deljenih resur- sa. Infoblox IPAM se veoma lako in- tegriše sa Microsoft AD sajtovima i servisima i jako dobro krpi te rupe za AD i mrežne administratore. Dodatno, Infoblox proširuje granulacije te doda- je kompletno Microsoft okruženje u centralizovani GUI i time ostvaruje je- dinstvenu vidljivost, operativnu efika- snost i dostupnost servisa. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190