Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 31

"Kako se industrije – i globalna eko- nomija – brzo preoblikuju i kon- soliduju oko digitalnih inovacija, CXO-i se moraju utrkivati da preosmi- sle svoje organizacije za svet brzog umnožavanja inovacija", kaže Frank Gens, viši potpredsednik i rukovodeći analitičar u IDC-u. "To podrazumeva preosmišljavanje IT-a u odgovarajućoj meri što se tiče distribuirane cloud in- frastrukture, gomile softvera javnog clouda, agilnog i cloud-native razvoja i primene aplikacija, veštačke inteligen- cije kao novog korisničkog interfejsa i novih, pervazivnih pristupa bezbed- nosti i poverenju.“ Top 10 IDC predikcija Bliži pogled na IDC-jevih deset top predviđanja za IT industriju pokazu- je sledeće: 1. Do 2022. godine preko 60% globalnog GDP-a biće digi- talizovano, uz rast u svakoj in- dustriji pokretan digitalno- poboljšanim ponudama, ope- racijama i odnosima. Poslovni lideri u svim preduzećima moraju da postave digitalnu transformaciju na vrh liste prioriteta. Preduzeća koja ne uspevaju da transformišu svoju ponudu i svoje operacije, na svim nivoima, takmičiće se za sve manji deo svog tradicionalnog tržišta. 2. Do 2023. godine 75% uku- pne potrošnje na IT biće na tehnologije Treće platforme, pošto preko 90% svih preduzeća gradi "digital native" IT okru- ženja kako bi bila uspešna u di- gitalnoj ekonomiji. Skoro polovina preduzeća koja su nedavno anketi- rana pokazala je da su "digitalno de- terminisana", što znači da su ona već odlučila da razviju integrisanu digi- talnu strategiju i arhitekturu koja u velikoj meri podseća na "digital na- tive" organizacije: isporuka cloud- centričnih servisa, iskorišćavanje agilnih /DevOps praksi, uključenost u platforme/zajednice za digitalnu transformaciju i fokusiranost na in- tegrisani menadžment podataka i monetarizaciju. 3. Do 2022. godine preko 40% implementacija clouda od strane organizacija uključivaće edge computing, a 25% endpoint uređaja i sistema izvršavaće AI algoritme. U toku je masivna ekspanzija u "digitalnom dometu", pošto se cloud infrastruktura, apli- kacije i servisi preduzeća pomeraju IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190