Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 29

Obezbeđivanje održivih lanaca snabdevanja Transparentnost blockchain te- hnologije takođe može da pomo- gne kompanijama da uspostave svoj lanac snabdevanja bona fides, kao podršku zaštiti životne sredine i održivoj proizvodnji. Ovde se navo- di primer kompanije Provenance, sa sedištem u Londonu. Kompanija koja je poćela sa radom 2013. godine ima za cilj da omogući potrošačima koji brinu o životnoj sredini da zaista budu sigurni da lanac snabdevanja hranom i pićima u kojima oni kupuju ispunjava njihove standarde. "Potrošači žele da znaju pore- klo proizvoda u različitim fazama – odakle stvari dolaze, ko ih je proi- zveo i od čega”, citira autorka Džesi Bejkera, osnivača ove kompanije. Sledeći primer koji ona navodi odnosi se na jedan rani pilot pro- jekat, gde su ribari koristili tekstu- alne poruke da ubeleže ulov u block- chain. Zatim je blockchain vezivan za svaki korak duž lanca i mogao se ko- ristiti za praćenje i kontrolu infor- macija dokazujući da je riba ne samo uhvaćena legalno, već i opravdano. Neke kompanije koriste prednosti osavremenjenih sistema lanca sna- bdevanja zasnovanih na blockchainu za stvaranje efikasnijih tržišta. Ovde je primer Pavo, veb i mobilna apli- kacija koja stvara prostor za trgo- vinu poljoprivrednim proizvodima, gde se potrošači, porodice, distri- buteri, lokalni restorani i piljarnice mogu povezati direktno sa farmeri- ma da bi kupili hranu i druge poljo- privredne proizvode, stalno imajući jasan uvid u njihovo poreklo i sa- zrevanje. Zaštita od loših aktera Osim toga, postoji sposobnost sistema zasnovanih na blockchainu da zaustave loše aktere i zaštite od svega, od pranja novca do dečijeg rada. Takav slučaj je tržište zlata. An Fild svoj tekst završava primerom kompanije Emergent Technology. "Loša stvarnost je da zlato dospe- va u sistem i industrija zna da mora da spreči da se to dešava”, navo- di ona reči Metjua Kina, generalnog direktora i rukovodioca odgovorne trgovine zlatom u ovoj kompaniji. "Njihova platforma lanca snabde- vanja koristi blockchain tehnologiju za praćenje zlata od rudara, gde se ono označava i pečati, preko lanca, do prečistača i trezora. Pored toga, sistem koristi ono što se zove G-Coin, digi- talni sertifikat o osnovu za odgovo- rno izvlačenje zlata, koji je jednak je- dnom gramu zlata. G-Coin tokeni se mogu kupiti kao investicija i lako se prebaciti na druge da bi se pre- nela vrednost ili izvršilo plaćanje. Kupci takođe mogu otkupiti G-Coin tokene za fizičko zlato", zaokružuje autorka svoju priču o primeni block- chain tehnologije, a kao potvrdu njene pouzdanosti navodi tvrdnju Metjua Kina koji kaže: "Nemoguće je da loše zlato dospe u naš sistem". Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190