Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 28

poreklom iz Kine. Sistem evidenti- ra orginalni izvor mesa, kao i to gde se ono obrađuje, skladišti i njegov rok trajanja. Na blockchain konfe- renciji u Kembridžu, Frank Yiannas, korišćenjem sistema koji je razvio IBM", piše An. No, prehrambena industrija nije jedini sektor koji može da ima ko- rist od preciznog sistema praćenja. koraku potrebno je mnoštvo infor- macija da bi se postigla usaglašenost sa regulativama. Imajući to u vidu, kompanija je nedavno razvila veb i mobilnu blockchain aplikaciju koja potpredsednik Walmarta za Bezbe- dnost hrane i zdravlje, opisao je sposobnost kompanije da smanji vreme potrebno za praćenje proi- zvoda sa šest dana na dve sekunde “Uzmimo BHP Biliton, globalnu ru- darsku, metalsku i naftnu kompani- ju. Bakar, gvožđe, ugalj i nikl koji se izvlače širom sveta moraju da putu- ju kroz mnoga područja i na svakom omogućava njenim zaposlenim i part- nerima da prate informacije o rudar- skim uzorcima u jednom sistemu u re- alnom vremenu”, navodi sledeći ilu- strativan primer poznata novinarka. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190