Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 26

Blockchain Primeri primene Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja redakcija@internetogledalo.com Blockchain odgovara lancu snabdevanja Ovu tvrdnju iznosi višestruko nagrađivana novinarka An Fild (Anne Field) u istoimenom tekstu objavljenom početkom novembra. Tehnologija koja je postala nezaobilazna tema na konferencijama gotovo svih IT kompanija, sve više nalazi primenu, pa su slučajevi korišćenja sve češći. Anne Field navodi nekoliko zaista zanimljivih. N a samom početku autor- ka konstatuje da današnji lanci snabdevanja mogu biti zbunjujuće kompleksni. U za- visnosti od proizvoda, oni mogu uključivati sve, od bezbrojnih igrača i transakcija do višestrukih propisa. Plus, većina sistema je veoma ne- transparentna i često neefikasna. Pa, kako se oni mogu poboljšati? Za sve veći broj kompanija odgovor leži u blockchain tehnologiji. “Često opisivani kao digitalna knji- ga koja se distribuira preko mnogih čvorišta, ili računara, blockchain si- stemi su veoma transparentni. I bez obzira što mnogi korisnici mogu imati pristup podacima, oni ih ne Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190 mogu neovlašćeno menjati. Rezultat je siguran i javni digitalni trag tran- sakcija”, ukratko objašnjava An Fild suštinu blockchaina. Za lance snabdevanja to znači po- tencijal za stvaranje trajnog i sigur- nog zapisa o svakodnevnom materi- jalu ili kretanju proizvoda iz jedne etape lanca u drugu. Rezultat: sma-