Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 24

rekla je dalje Svetlana Sicular. "Ljudi će morati da nauče kako da žive sa mašinama koje je omogućila veštačka inteligencija. Kada mašine preuzmu rutinske zadatke ljudi će imati vreme- na da rade više novih zadataka, tako da će morati stalno da uče." Takođe će biti potrebno da ljudi nauče kako da obuče AI sisteme da budu korisni, jasni i pouzdani, kako bi kooperativno radili uz njih. "Radi se o poverenju i povezivanju. Ljudi treba da veruju mašinama – ovo je ultimativni uslov AI usvajanja i uspe- ha", smatra gospođa Sicular. Dobro odaberite svog AI učitelja CIO-i su verovatni lideri ili pokretači AI inicijativa u svojim organizacijama. Dok se mašinsko učenje (machine learning) fokusira na kreiranje novih algoritama i poboljšanje brižljivosti "učenika", disciplina mašinskog učenja se fokusira na efikasnost "učitelja". Uloga učitelja je prenošenje znanja na mašinu koja uči, tako da ona može generisati koristan model koji može dostići koncept. Modeli mašinskog učenja i AI aplikacije dobijaju inteli- genciju od dostupnih podataka na način na koji ih ljudi usmeravaju. "Ove tehnologije uče od učitelja, tako da je od suštinskog značaja da izaberete svoje učitelje", rekla je Sicular. "Dok neki mogu da misle da je AI teška za ljude, takođe možemo da se pitamo da li su ljudi laki za AI." "Kao CIO, vi ćete oblikova- ti budućnost rada time kako investi- rate u tehnologiju i ljude", rekla je na Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190 Simpozijumu Helen Poitevin. "Danas se većina CIO-a o kojima razgovara- mo nalazi usred proliferacije "botova" (fizičkih robota i softverskih virtuelnih asistenata). Usvajanje botova na ra- dnom mestu raste dok radnici postaju sve ležerniji radeći sa mašinama i one im postaju potpora." CIO-i veruju da će botovi biti sa- stavni deo našeg svakodnevnog života, gde god bismo radije ima- li bot da radi. "Do 2020. godine AI tehnologije će prodreti u skoro sva- ki novi softverski proizvod i servis", uverena je gospođa Poitevin. "Dobro dizajnirani roboti i virtuelni asiste- nti će biti prihvaćeni i viđeni kao pomoć zaposlenima da se fokusiraju na ono što najbolje rade, tako što ih oslobađaju od planine svakodnevnog posla". Io