Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 23

istraživanje je pokazalo da je samo 16% zaposlenih čiji su poslodavci zaista u- svojili AI tehnologije imalo smanjenje radnih mesta, a 26% ispitanika je pri- javilo njihovo povećanje nakon usva- janja AI. Ljudi će naučiti kako da rade manje rutinski. Oni će biti obučavani za nove zadatke, dok će stare zadatke koji su postali rutinski obavljati mašine. "Čovek je najjači element u AI", o- bjasnila je gospođa Sicular. "Novo- rođenčadi su potrebni odrasli ljudi da bi preživela. Isto je i sa AI. Najjača komponenta AI-a je ljudski dodir. AI služi ljudskim potrebama i razvijena je od strane ljudi." Postoje, na primer, slučajevi u ko- jima je konsultovanje AI sistema uštedelo novac, vreme i poštedelo muka. Zapravo, nekonsultovanje AI sistema u budućnosti može postati neetično – na polju medicine, na pri- mer. "Budućnost ne leži u bici između ljudi i mašina, već u sintezi njihovih mogućnosti, u zajedničkom radu ljudi i veštačke inteligencije”, smatra Helen Poitevin, viša direktorka istraživanja u Gartneru. Ljudi i mašine: nova era učenja Iako će AI dati zaposlenima vreme da učine više, biće potrebno da orga- nizacije treniraju zaposlene i obuče ih novim veštinama u očekivanju inve- sticija u AI. "Ulazimo u eru kontinuiranog učenja”, IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190