Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 21

“Veštačka inteligencija i njen uticaj na liderstvo“ Centralna tema ovogodišnjeg fo- ruma bila je veštačka inteligencija i njen uticaj na liderstvo, a predsta- vljeni su aktuelni trendovi i izazovi sa kojima se suočavaju kompanije i njihovi lideri. “Veštačka inteligenci- ja je počela da se razvija u osamde- setim godinama. To je izazvalo ra- zvoj računara i kasnije mobilnih tele- fona. Sada se suočavamo sa veli- kim promenama u svim oblastima. Došli smo do pitanja zašto su i dalje potrebne profesije. Udaljavamo se od tradicionalne definicije zanimanja koja se razgrađuju na manje jedinice. Tehnologija nam takođe pomaže da automatizujemo rutinu rada. Ljudi pogrešno misle da će veštačka inteli- gencija zameniti ljudska bića. Sistem ne može da misli o sebi, ali ima svoje sopstvene uzorke. Isti rezultati mogu se postići kao ljudska sila, ali na neki drugi način", istakao je dr Suskind. biti zamenjeni sve kompetentnijim sistemima. Pojavljuju se novi pro- fili stručnjaka. Lideri će se suočiti sa novim izazovima – kako obrazo- vati nove generacije i kako trenira- ti starije ljude. Takođe će biti važno voditi globalno integrisane, decen- tralizovane organizacije, uzimajući u obzir etičke izazove koje donosi i Nikolas Žan (Nicholas Zhang) iz kompanije Huavei iz Kine. doba veštačke inteligencije", istakla je dr Danica Purg, direktorka i dekan IEDC-Poslovne škole Bled. o dugoročnom razvoju veštačke in- teligencije. Ovom prilikom istaknuta je potreba da se i državne uprave uključe u podržavanje ovog razvoja. "Slovenija je zemlja sa dosta znanja. Ako to pravilno upotrebimo, bićemo bogatiji. Zbog toga je značaj Foruma na Bledu još veći", rekao je premijer Slovenije Marjan Šarec. Na Forumu je prisustvovalo preko 120 privrednika, ambasadora i dru- gih lidera iz dvadeset zemalja, među njima i ministar unutrašnjih poslova Slovenije Boštjan Poklukar. Io Značaj uključivanja državne uprave Ovogodišnji forum je bio veoma in- teraktivan. Stvorio je dobru priliku da ljudi predstave i uporede svoje stavove Menjaj se da bi trajao Uprkos činjenici da veštačka in- teligencija već́ komunicira sa ljudi- ma, u budućnosti komunikacija će biti još sofisticiranija. Ako kompani- je žele da prežive, moraće se prila- goditi tehnološkom razvoju i uve- sti odgovarajuća poboljšanja ili pro- mene. Učesnici Foruma su utvrdili da je najveća promena potrebna u ra- zmišljanju. Ljudi treba da se fokusir- aju na problem koji pokušavamo da rešimo. Pri tome, veštačka inteligen- cija nam može pomoći, ali ona ne rešava moralno pitanje da li nam tre- ba automatizacija svega. "U 21. veku mnogi stručnjaci će Ugledni učesnici Promene koje je veštačka inteli- genciju donosi liderstvu i poslovanju razmatrali su eksperti prof. Pjer Kas (Pierre Casse) i prof. Pol Clodel (Paul Claudel). Svoje poglede i iskustva predstavili su Frank Barc (Frank Barz) iz kompanije T-Sistems Multimedia Solutions GmbH (Deutsche Telekom) IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190