Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 13

ulozi informaciono-komunikacionih tehnologija u upravljanju bezbedno- snim sistemima. Upoznavši prisutne sa unapre- đenjima koja su uneta u rad MUP-a, Nedeljković je najavio niz značajnih projekata koji će unaprediti upravlja- nje bezbednošću, ali i olakšati život građanima i policiji. Prezentacija Ivana Vasića, CIO-a Delta holdinga, imala je za cilj da prikaže tehnološke inovacije u uslovi- ma dinamičnog poslovnog modela. Predstavljajući kompaniju koja, kako joj glasi i slogan, "kreira biznis i pro- daje ga", odnosno, bavi se razvojem brendova i kompanija koje na kra- ju prodaje, kao jednu od osobenosti poslovanja Vasić je naglasio činjenicu da su u sadašnjim uslovima izmene strateških i operativnih planova re- dovne, a konsolidacija i dekompozici- ja stalne. Holding odlikuje i velika zavi- snost od partnera, promenljivost izvora finansiranja, te neophodnost inovacija. Izazov je obezbediti intenzivan tehnološki razvoj u ovako dinamičnom poslovnom modelu, uspostavljenom, pored ostalog, i pod uticajem četvrte industrijske revolucije, te "milenijalaca" koji imaju drugačije zahteve i načine rada kao zaposleni i kao rukovodioci. Jedna od "tekovina" digitalnog doba je i takozvano "pametno preduzeće". Ono je bilo i centralna tema prezen- tacije koju je održao Dušan Radošević, rukovodilac Sektora za GSS Service & Support za jugo-istočnu Evropu u kom- paniji SAP. "Pametno preduzeće" ili "The Intelligent Enterprise" je opšti termin koji se upotrebljava u smislu viđenja kako će u budućnosti izgledati poslo- vni softver. Navodeći kao glavnu o- dliku pametnog preduzeća to što ono ubrzava stvaranje vrednosti, odnosno navodi zaposlene da se fokusiraju na zadatke veće vrednosti, Radošević je preporučio SAP kao jedini pozicioniran da ga isporuči. Sa funkcionalnostima aplikacije Co- uchCoach (Kauč Kouč), koja omogu- ćava ljubiteljima košarke da se aktivno uključe u meč tako što komentarišu o- dluke trenera, predlažu izmene u eki- pi i sugerišu tajm aute, prisutne je u- poznao Nenad Nikolin, CEO Couch- Coacha. Posebno interesovanje prisutnih po- budio je projekat Anora, odnosno pa- metna rukavica koja slepim i slabovi- dim osobama pomaže prilikom kre- tanja, koju je predstavio njen izumitelj Nikola Krstić. Povezana sa Kauč Kouč aplikaci- jom rukavica bi mogla da omogući da i slepe osobe prate utakmice. Stručni skup je završen predavanjem o "obezbeđivanju cloud putovanja", koje je održao Nikola Rasajski, direktor za cloud platformu u Oraclu. Navodeći izazove koji stoje pred IT-jem, on je posebno naglasio obim i kompleks- nost pretnji podacima, kao i njihovu veću diversifikaciju, a kao pravi način za obezbeđivanja podataka naveo sve više i više automatizacije. Po Oracleu, autonomni cloud je novi svet. U post-perimetarskom svetu mrežna zaštita je nedovoljna u cloudu i mobilnom svetu, a identitet postaje novi perimetar. Da bi se zadovoljio današnji obim i brzina potrebna je sledeća gene- racija clouda, a bezbednost mora biti ugrađena na svakom nivou. Dajući Oracleovu viziju budućnosti, Nikola Rasajski se posebno zadržao na autonomnoj bazi podataka kao cloud servisu, koju odlikuju je- dnostavnost korišćenja, elastičnost, brzina skladištenja i sveobuhvatnost, odnosno mogućnost integracije sa svim servisima u okviru integrisanih rešenja u cloudu kompanije Oracle. Budućnost će zahtevati napre- dnu analitiku i mašinsko učenje, a deo novog sveta je upravo i autonom- ni cloud. Sve ove promene zahtevaju nov način obezbeđivanja računarstva preduzeća izgrađenog za cloud, gde se agilnost, pouzdanost i kompatibil- nost podrazumevaju. Idealna platforma za cloud bez- bednost i identitet, po Oracleu, je ona koja obezbeđuje inteligentnu i autonomnu sigurnost, odnosno self- driving, self-securing, self-repairing, self-tuning i self-scaling, a upravo takvu oni nude. Oracle Cloud Security and Identity Platforma je cloud servis koji omo- gućava monitoring i analitiku. Zahva- ljujući ovoj platformi bezbednost po- staje proaktivna. Ono što predstoji je sledeća ge- neracija veštačke inteligencije i mašinskog učenja, prediktivna ana- litika i multicloud integracija i bez- bednost. Dakle, svi cloud provajderi moraće da rade u nekom multi- cloud okruženju. Izbor više neće biti između on-premise i clouda, već između clouda i clouda. Impresije posetilaca i predavača U prvi CIO Leadership Forum je ugrađeno mnogo entuzijazma orga- nizatora i iskren napor da posetioci sa njega ponesu dodatnu vrednost u vidu novih znanja, ali i poslovnih kontakata. Ambicija organizatora je da odr- žavanje CIO Leadership Foruma po- stane tradicija, pa se sledeći već pla- nira. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190