Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 12

i na savremene pretnje, akcentujući destruktivni malver. Kao posebnu pre- dnost kompanije istakao je činjenicu da se ona bavi isključivo bezbednošću i da su već trideset godina posvećeni inovacijama. Posebno je apostrofirao značaj otvorenosti i saradnje sa dru- gim kompanijama. Marko Bobinac iz Gemalta fokusirao se na enkrip- ciju kao vid zaštite podataka i nagla- sio značaj posedovanja plana u sajber bezbednosti. Ranije se plan odnosio na sprečavanje upada, a sada se odno- si i na pretpostavljanje upada i mini- miziranje njegovog uticaja. Preporučio je Gemalto kao pouzdanog partnera sada i u budućnosti i predstavio servise i rešenja koje nudi ova kompanija. Forum - drugi dan dana imali vrlo sadržajne prezen- tacije kompanija. Matija Mandarić iz Trend Mikra je u okviru svoje ukazao Drugi dan Foruma otvorio je Mi- lovan Matijević, IT analitičar, vlasnik konsultantske kompanije Mineco- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190 Computers, predstavljanjem stanja u IT sektoru u Srbiji kroz prikaz srpskog IT trišta, preduzeća kao korisnika in- formacionih tehnologija i njihove pri- premljenosti za digitalizaciju. U periodu od 2013. do 2017. godine domaće informatičko tržište je raslo, osim 2015. godine, kada je pretrpe- lo izvestan pad. Očekuje se da će se u 2018. ostvariti godišnji rast od oko 8%. Budući izazovi na putu razvoja javljaće se zbog nedostatka IT kadrova i velikog rasta cena usluga. Jedan od problema u procesu di- gitalne transformacije preduzeća Mi- lovan Matijević vidi u malom broju IT stručnjaka u odnosu na ukupan broj zaposlenih u srpskim preduzećima, a investiranje u IT smatra uslovom uspešnosti. Po njegovom mišljenju, IT zaosta- janje iza razvijenih zemalja ima i svoje prednosti, pri čemu se one ogledaju u tome što kompanijama stoje na raspo- laganju informatička rešenja koja su daleko pouzdanija nego što su bila ra- nije, a i cene su im značajno niže. Sa izazovima sa kojima se sreće ban- karski sektor u procesu digitalne tran- sformacije i benefitima koje je kroz ovaj proces ostvarila ProCredit banka prisutne je upoznao Ivan Smiljković, član borda direktora ove ugledne fi- nansijske ustanove. ProCredit banka je digitalnu tran- sformaciju uradila još pre četiri godine. U ovaj proces su ušli, pored ostalog, kako bi odgovorili na zahteve nove generacije korisnika, obezbedili bržu i dostupniju uslugu i išli u korak sa tren- dovima. Posebno interesovanje pobudulo je predavanje Slobodana Nedeljkovića, pomoćnika ministra i načelnik Sektora za analitiku, telekomunikacione i in- formacione tehnologije u MUP-u, o