Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 11

nekoliko dominantnih trendova kada je reč o energoprivrednim sistemima, kao što su inteligentne mreže, održivi razvoj i računarstvo u oblaku, gde sva- ki od njih donosi i određene izazove bezbednosti. Dejan Marković, direktor Schneider Electrica za Srbiju i Crnu Goru, imao je zanimljivo predavanje vezano za digi- talnu ekonomiju, proizvode koje ova kompanija nudi korisnicima i benefiti- ma koje korisnici dobijaju od njih. Centralna tema njegove prezen- tacije pod nazivom "EcoStruxure – Innovation at Every Level" bila je ova IoT bazirana platforma koja služi kao osnova za upravljanje, vođenje, au- tomatizaciju i optimizaciju sistema lo- kalno ili u cloudu. Dragoljub Jovković, direktor IT se- ktora u kompaniji Delhaize Serbia), je podsetio da i male promene u efika- snosti mogu biti faktor uspeha, a da je većina unapređenja poslovnih pro- cesa u njihovoj kompaniji povezana sa IT-jem. Kada je reč o sistemima kakav je njihov, arhitektura rešenja treba da bude što jednostavnija, infrastruktura stabilna, a IT tim mora da ima znanja iz maloprodaje koliko i poslovna strana, zbog čega su osetljiviji na fluktuaciju kadrova nego prosečan IT tim. Jovković je govorio i o uticaju ope- racija u realnom vremenu na IT kom- panije, visokom riziku od pada siste- ma i o potrebi velikih investicija u in- frastrukturu. Zbog velike disperzije prodaj- nih lokacija mreža je kardiovaskular- ni sistem kompanije, potreban im je pouzdan telekomunikacioni partner i redundantna arhitektura. Kompleksna logistika zahteva jaku IT podršku i kratko vreme za rešavanje IT problema. Efikasnost podrazumeva visok stepen integracije, ali ona dovodi do povećanja rizika, jer jedan proces može da blokira druge, izneo je Jovković. Srđan Krčo, osnivač i direktor kom- panije DunavNET, svojom prezentaci- jom zatvorio je prvi dan konferenci- je. U okviru nje predstavio je neko- liko rešenja zasnovanih na internetu stvari, koje ova novosadska kompani- ja nudi. Trend Micro i Gemalto su prvog IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190