Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 10

Dešavanja CIO Leadership Forum Prvi CIO Leadership Forum, u organizaciji kompanije Digital Dreams, održan je 25. i 26. oktobra 2018. na Zlatiboru. Bila je ovo prilika da se "sa visine" baci pogled na stanje IT-a u Srbiji, uoče trendovi i ponude rešenja za neke od potreba koje je donelo Digitalno doba. S kup je otvorio Petar Kočović, direktor Digital Dreamsa. On se kratko osvrnuo na istori- jat zanimanja u oblasti IT-a, da bi ak- cenat stavio na nova, među kojima je i Chief Information Officer - CIO. Reč je o funkciji koja svom nosiocu treba da obezbedi mesto u senior bordu direk- tora, kao osobi odgovornoj za infor- macione tehnologije i računarske si- steme koji podržavaju poslovne ciljeve preduzeća. Kako je konstatovano, ovaj pro- fil stručnjaka deficitaran je na našim prostorima, a skupovi poput CIO Le- adership Foruma trebalo bi da po- mognu da se ovakva situacija pro- meni. U toku uvodnog predavanja dati su zanimljivi primeri upotrebe interneta stvari i 3D štampe, ukazano na značaj algoritamskog poslovanja i na potrebu razvijanja digitalne strategije. Digitalno doba donelo je značajne promene u menadžment. O tome, kao i o ulozi IT-a u uspešnosti kom- panije Petar Kočović je razgovarao sa Svetozarom Janevskim, istaknutim ma-kedonskim preuzetnikom, predse- dnikom Upravnog odbora vinarije "Ti- kveš" i zakupcem Beogradske indu- strije piva. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190 Forum - prvi dan Dr Radoslav Raković iz Energo- projekt Entela u svojoj prezenta- ciji akcenat je stavio na informa- cionu bezbednost, podsetivši da ona obično podrazumeva zaštitu u vezi sa poverljivošću, integritetom i raspoloživošću informacija, te da se kroz ovaj sistem štite i autentičnost, neporecivost i pouzdanost, dok je u energoprivrednim sistemima u prvom planu raspoloživost, pa integritet i tek onda poverljivost. Detaljno je opisao pretnje informacionoj imovini i načine borbe sa njima. Takođe je ukazao na