Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 40

tivnih troškova i nepromenljive arhi- tekture. Međutim, danas su se vre- mena promenila, kompanije se su- očavaju sa suprotnim problemom nedovoljnog modeliranja i nedo- voljnog integrisanja, što povećava i troškove i kompleksnost. Najbolji način kapitalizovanja podataka je ulaganje u čvrsto povezanu inte- graciju za podatke visoke vrednosti koji će se koristiti u većoj meri. Za efikasnu analitičku infrastrukturu Tekst prestižnog časopisa završava se sugerisanjem pristupa pomoću kojeg organizacija može izgraditi delotvornu analitičku infrastruktu- ru: “Od suštinskog značaja za kom- panije je da brzo adresiraju nove zahteve. Izbegavanjem aplikaciono- centričnih silosa, preduzeća mogu smanjiti troškove i složenost infra- strukture. Dalje, trošenje više vre- mena na pravljenje analitike je- dnostavnom za korisnike bilo bi ko- risno mnogim ljudima i povećalo produktivnost. Povrh toga, novi po- daci se mogu integrisati po nižim troškovima, jer se ne gube vreme Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187 i novac u prekomernom modelira- nju podataka koji se neće upotre- bljavati.” Ovaj novi pristup, uvereni su stru- čnjaci “CIOReviewa”, sigurno će podstaći firme da lako grade analitičku infrastrukturu. Rad s iskusnim save- tnikom može pomoći u lakšem rea- lizovanju infrastrukture. Io