Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 37

Mini intervju
Mini intervju
Sanja Milovanović , produkt menadžer , ENEL PS
Razgovor vodio : Zoran Kovačević zoran @ internetogledalo . com

Za donošenje informisanih odluka

Na nedavno održanoj konferenciji e-Razvoj 2018 veoma sadržajno predavanje na temu operativne optimizacije data centra ( DCIM ) održala je Sanja Milovanović , produkt menadžer u ENEL PS-u . Na našu molbu svoje predavanje sažela je u par pasusa kako bismo njegovu poentu preneli našim čitaocima .
“ Danas smo svedoci sve većeg broja konektovanih uređaja u smislu Internet of Thinks . Takođe , kompleksni postaju zadaci data centra , jer u skladu sa edge izdvajanjem data centra iz clouda i približavanjem korisniku , u skladu sa regulativom koja je sve strožija prema zaštiti privatnosti i zaštiti nad podacima , data centar je dobio veoma ozbiljne zadatke . Utrostručuje se saobraćaj kroz njega i computing postaje nešto što je najvažnije , a ne više data , iako se i dalje zove data centar . U tom svetlu sa jedne strane predočeni su nam veliki zahtevi , a sa druge strane uvek biznis diktira data centru i IT-u nove zadatke u smislu orijentacije na poslovne ciljeve , a ne na tehnologije . Tako da u tom smislu data centar mora da obezbedi dobre informisane poslovne odluke i da pruži fleksibilnost koja će doneti rezultate biznisu ”, istakla je Sanja Milovanović , stigavši tako do danas gotovo neizbežne veštačke inteligencije i namene data center infra- structure managementa .
“ U svetlu tenzije između zahteva i mogućnosti , jasno je da više ne možemo bez veštačke inteligencije da dođemo do takvih ciljeva . Kako ? Dakle , sistem DCIM – data center infrastructure management – je softverski sistem koji omogućava da ostvarimo neke ciljeve . Šta su u stvari ciljevi koje mi želimo ? Treba da se zapitamo šta želimo od data centra . Da li želimo da smanjimo rizike ili očekujemo da ostvarimo uštede . A možda se fokusiramo na energetsku efikasnost , na a- sset management . U svakom slučaju , mi moramo da imamo pomoć veštačke inteligencije da bismo to ostvarili . Njen zadatak je da pruži uvid , vidljivost kapaciteta kojima raspolažemo i onih koje možemo još bolje da iskoristimo ne unoseći novu investiciju u data centar . Zatim da nam pruži analizu u nekom šta ako ... scenariju , koja će nam pomoći da predvidimo neželjene događaje i da vidimo lančani niz njihovih posledica na biznis procese . I takođe da uradi root cause analizu , odnosno analizu događaja koji se već desio , da vidimo gde je bio uzrok toga da bismo ga brže otklonili . Sve u cilju neprekidnosti poslovanja .
Vidljivost je ključna reč . Uz pomoć vidljivosti u data centru donećemo informisane odluke u poslovanju , a to je namena data center infrastructure managementa .“ Io
Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187
Mini intervju Sanja Milovanović, produkt menadžer, ENEL PS Razgovor vodio: Zoran Kovačević zoran@internetogledalo.com Za donošenje informisanih odluka Na nedavno održanoj konferenciji e-Razvoj 2018 veoma sadržajno predavanje na temu operativne optimizacije data centra (DCIM) održala je Sanja Milovanović, produkt menadžer u ENEL PS-u. Na našu molbu svoje predavanje sažela je u par pasusa kako bismo njegovu poentu preneli našim čitaocima. “Danas smo svedoci sve većeg broja konektovanih uređaja u smislu Internet of Thinks. Takođe, kompleksni posta- ju zadaci data centra, jer u skladu sa edge izdvajanjem data centra iz clou- da i približavanjem korisniku, u skla- du sa regulativom koja je sve strožija prema zaštiti privatnosti i zaštiti nad podacima, data centar je dobio veo- ma ozbiljne zadatke. Utrostručuje se saobraćaj kroz njega i computing po- staje nešto što je najvažnije, a ne više data, iako se i dalje zove data centar. U tom svetlu sa jedne strane predočeni su nam veliki zahtevi, a sa druge strane uvek biznis diktira data centru i IT-u nove zadatke u smislu orijentacije na poslovne ciljeve, a ne na tehnologije. Tako da u tom smislu data centar mora da obezbedi dobre informisane po- slovne odluke i da pruži fleksibilnost koja će doneti rezultate biznisu”, ista- kla je Sanja Milovanović, stigavši tako do danas gotovo neizbežne veštačke inteligencije i namene data center infra- structure managementa. “U svetlu tenzije između zahteva i mogućnosti, jasno je da više ne možemo bez veštačke inteligencije da dođemo do takvih ciljeva. Kako? Dakle, sistem DCIM – data center in- frastructure management – je softver- ski sistem koji omogućava da ostvari- mo neke ciljeve. Šta su u stvari ciljevi koje mi želimo? Treba da se zapitamo šta želimo od data centra. Da li želimo da smanjimo rizike ili očekujemo da ostvarimo uštede. A možda se fokusi- ramo na energetsku efikasnost, na a- sset management. U svakom slučaju, mi moramo da imamo pomoć veštačke in- teligencije da bismo to ostvarili. Njen zadatak je da pruži uvid, vidljivost ka- paciteta kojima raspolažemo i onih koje možemo još bolje da iskoristi- mo ne unoseći novu investiciju u data centar. Zatim da nam pruži analizu u nekom šta ako... scenariju, koja će nam pomoći da predvidimo neželjene događaje i da vidimo lančani niz nji- hovih posledica na biznis procese. I takođe da uradi root cause analizu, odnosno analizu događaja koji se već desio, da vidimo gde je bio uzrok toga da bismo ga brže otklonili. Sve u cilju neprekidnosti poslovanja. Vidljivost je ključna reč. Uz pomoć vidljivosti u data centru donećemo in- formisane odluke u poslovanju, a to je namena da фѕȁɅՍɔ)фp%)%ѕɹЁ ͥ̀Q́5饹 ɽ