Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 36

od izbora ciljeva za koje smatra- mo da nam omogućuju upravlja- nje data centrom. To može biti po- dizanje nivoa dostupnosti opreme, poštovanje obećanih SLA, veća efikasnost i kreiranje kvalitetnih izveštaja za menadžment o statusu i predviđanju performansi i potreba. Tek u narednom koraku identifiku- jemo koje su informacije potrebne za postizanje ovih ciljeva. Uopšteno, koji su podaci potrebni radi mere- nja dostupnosti, ispunjenja SLA, efi- kasnosti? Koje informacije čine ade- kvatnu podlogu za predviđanje ka- paciteta kritičnih resursa? Šta je važno predstaviti višim upravljačkim nivoima kompanije? Svrha DCIM sistema je da obezbedi kompletne i tačne podatke za ove svrhe. Prednosti DCIM sistema Na kraju, kakvu dobrobit je realno očekivati od DCIM sistema? Tu spa- da pristup tačnim, korisnim podacima o stanju i budućim potrebama u data centru, stvaranje standardnih proce- dura za zamenu opreme, jedinstven izvor pouzdanih aktuelnih informaci- ja o “asetima“, bez potpitanja o tre- nutnoj fazi međusobne sinhronizaci- je više izvora, kako to inače može da se dogodi. Od velike je pomoći in- formisano predviđanje prostora, resur- sa napajanja i kapaciteta klimatizaci- je, čime se obezbeđuje vreme za a- dekvatno planiranje. Potpunije ra- zumevanje stanja resursa napajanja električnom energijom, klimatizacije i šireg okruženja data centra vodi ka Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187 višoj raspoloživosti data centra kao ce- line. Takođe, viši nivo efikasnosti, kao i svrsishodnost upotrebe svih oblika korišćene energije, vode smanjenju operativnih troškova. Uz DCIM kompanije dobijaju celovi- tost pregleda i automatizam neopho- dan za tumačenje metrike vezane za data centar, radi pouzdanosti garan- tovanog nivoa usluga. Šta je data centar za vas, sada? Je- dan od mogućih odgovora je: pou- zdana i predvidljiva, efektivna infra- struktura, neprekidno optimizovana – u većem delu automatski – tako da podržava, štiti i unapređuje poslovanje i konkurentnost kompanije. Io (Iz Data centar specijala 2018 kompanije Enel PS)