Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 31

bitnije da sprečavanje napada radimo na nivou sprečavanja ulaska u mrežu , na nivou računara ili na nivou mobilnog telefona . Lično mislim da je takvo pitanje izlišno , jer ne može da se izmeri koja je količina štete od malvera koji je ušao kroz računar , direktno kroz mrežu ili kroz mobilni telefon . Zapravo , potrebno je zaštititi korporativne resurse iz svih mogućih uglova . Samim tim nivo značaja je podjednak .
Ono što je možda najmanje poznato u celoj toj priči je da je mobilni telefon takođe “ prozor ” ka korporativnoj mreži . O čemu se zapravo radi ? Ljudi verovatno nemaju dovoljno ni resursa ni vremena da se pozabave baš svim aspektima IT securityja , što je razumljivo , zato što je to izuzetno zahtevna kategorija , a mobilni telefon , koji koristimo svaki dan u privatne i poslovne svrhe , koji je uključen na internet 24x7 , na kome se nalaze i privatni i poslovni podaci , takođe je podložan malverima različitog oblika . Drugim rečima , vi sa mobilnog telefona s jedne strane pristupate korporativnim podacima i neophodno je da vaš telefon bude u potpunosti zaštićen , zbog zaštite korporacije , a s druge strane imate na primer i mobile banking na telefonu . Vaši lični podaci su vama veoma bitni i to je takođe razlog zašto treba i te kako razmisliti o zaštiti mobilnog telefona . Ista je priča kao za računar ; ista priča je kao za mrežu . Antimalver rešenje koje bi trebalo da implementiramo na mobilni telefon mora takođe imati i zero day komponentu .
Time bi se na neki način zaokružila ta priča vezana za zero day , odnosno za različite aspekte zaštite od zero day napada , gde treba obratiti pažnju na ulaz kroz samu mrežu , odnosno kroz internet u korporativnu mrežu , kroz računar , naročito laptop koji možete odneti kući i biti van korporativne mreže , a pri povratku uneti sa sobom različite sadržaje , i kroz mobilni telefon koji kao takav služi i za privatne i za poslovne svrhe i izložen je i te kako malicioznim kôdovima . Io
IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187
bitnije da sprečavanje napada radimo na nivou sprečavanja ulaska u mrežu, na nivou računara ili na nivou mobil- nog telefona. Lično mislim da je ta- kvo pitanje izlišno, jer ne može da se izmeri koja je količina štete od malve- ra koji je ušao kroz računar, direktno kroz mrežu ili kroz mobilni telefon. Zapravo, potrebno je zaštititi korpo- rativne resurse iz svih mogućih uglo- va. Samim tim nivo značaja je pod- jednak. Ono što je možda najmanje pozna- to u celoj toj priči je da je mobilni tele- fon takođe “prozor” ka korporativnoj mreži. O čemu se zapravo radi? Ljudi verovatno nemaju dovoljno ni resursa ni vremena da se pozabave baš svim aspektima IT securityja, što je razum- ljivo, zato što je to izuzetno zahtevna kategorija, a mobilni telefon, koji ko- ristimo svaki dan u privatne i poslovne svrhe, koji je uključen na internet 24x7, na kome se nalaze i privatni i poslovni podaci, takođe je podložan malveri- ma različitog oblika. Drugim rečima, vi sa mobilnog telefona s jedne strane pristupate korporativnim podacima i neophodno je da vaš telefon bude u potpunosti zaštićen, zbog zaštite kor- poracije, a s druge strane imate na pri- mer i mobile banking na telefonu. Vaši lični podaci su vama veoma bitni i to je takođe razlog zašto treba i te kako razmisliti o zaštiti mobilnog telefona. Ista je priča kao za računar; ista priča je kao za mrežu. Antimalver rešenje koje bi trebalo da implementiramo na mo- bilni telefon mora takođe imati i zero day komponentu. Time bi se na neki način zaokružila ta priča vezana za zero day, odno- sno za različite aspekte zaštite od zero day napada, gde treba obrati- ti pažnju na ulaz kroz samu mrežu, odnosno kroz internet u korpora- tivnu mrežu, kroz računar, naročito laptop koji možete odneti kući i biti van korporativne mreže, a pri povratku uneti sa sobom razli ite sadržaje, i kroz mobilni telefon koji kao takav služi i za privatne i za po- slovne svrhe i izložen je i te kako malicioznim kôdovima. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187