Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 18

Kompanija Daimler AG će raditi na naučnim istraživanjima i koristiti znanja iz kvantne hemije za metode složene optimizacije problema, kao što je usmeravanje vozila u logisti- ci flote autonomnih automobila bez vozača. Kompanija Samsung će biti u mo- gućnosti da sprovede veći broj te- stova u kojima će isprobati primenu novih materijala u mikro-elektronici, testirati nove metode optimizacije proizvodnje i transformacije poslo- vnih procesa. IBM će osnovati niz globalnih cen- tara u saradnji s akademskim u- stanovama i nacionalnim laborato- rijima i zajedno s njima sprovodi- ti istraživanja i edukaciju kako bi se na najbolji mogući način iskori- stile inovacije koje donosi kvant- no računarstvo. Dva takva centra Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187 već postoje u laboratoriji Oak Ri- dge National Lab i na Univerzitetu Oksford. Putem njih, naučnim za- jednicama i korisnicima iz industrije biće omogućen online pristup IBM Q sistemima.“ Što se Srbije tiče, naš sagovor- nik nam je potvrdio da je do sada sprovedeno gotovo 1.500 operacija na IBM Q Experience kvantnom ra- čunaru za domaće klijente. Io