Internet ogledalo #187 IO 187 PDF | Page 17

reni i na akademsku zajednicu i žele da pomognu studentima u sti- canju potrebnih veština za oblast kvantnog računarstva. Nedavno su pokrenuli poseban program nagra- da za studente, profesore i progra- mere (https://qx-awards.mybluemix. net). Ideja im je, kaže naš sagovor- nik, da upoznaju industriju s kvan- tnim računarstvom i prednostima koje ono donosi, upravo pokazujući poslovne primere primene ove te- hnologije. Primena kvantnih računara Iako je reč o inovativnoj tehnologiji koja je još u razvoju, brojne kompani- je se već interesuju za njenu primenu. Potvrdio nam je to i Srđan Knežević koji kaže: “Dvanaest organizacija čine deo globalne mreže IBM Q Network, među kojima su i JP Morgan Chase, Daimler AG i Samsung koje će ima- ti pristup naprednim IBM Q kvantnim sistemima i tehnologijama kako bi uz pomoć njih istražile i pronašle neke vrlo praktične aplikacije primenljive u njihovom poslovanju i naučnim istraživanjima. JP Morgan Chase će sarađivati sa kompanijom IBM kako bi imali uvid na koje načine se kvantno računarstvo može koristiti u rešavanju raznih iza- zova u finansijskoj industriji, od ra- zvoja strategija trgovanja hartijama od vrednosti, optimizacije portfoli- ja, definisanja cene imovine i ana- lize rizika. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187