Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 15

Šta je kvantno računarstvo i kakve nam mogućnosti ta tehnologija otvara? Da li će kvantni računari zameniti personalne? - samo su neka od pitanja na koja smo odgovor dobili od Srđana Kneževića, tehničkog direktora korporacije IBM Srbija... “Kvantni računari su vrlo snažne mašine koje na nov način pristupa- ju obradi informacija. Osmišljeni su na načelima kvantne mehanike i za- snovani na fascinantnim, skrivenim prirodnim zakonima. Iskorištavajući te skrivene, prirodne zakone, kvant- ni računari mogu izvoditi sasvim nove tipove algoritama i informacije obrađivati holistički“, objašnjava naš sagovornik. “Jednog dana kvantni računari će dovesti do revolucionarnih otkrića u medicini i do dizajna sasvim novih ma- terijala, ali i otkrića novih, revolucio- narnih metoda u optimizaciji složenih sistema, bolje sigurnosti u cloudu i napretka u oblasti veštačke inte- ligencije. Primenljivi su za brojne oblasti i procese – kao što su hemija ili medicina, do istraživanja složenih optimizacijskih rutina u transportu, lo- gistici i finansijskim uslugama. Kvantni računari će unaprediti tehnologije kao IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187